10-2017 – Sydney (NSW), Australië

Gedurende een zendingsreis naar Australië van 3,5 week in september en oktober 2017 was DEB-ministries, op uitnodiging van Australian Prophecy School, aanwezig op drie camp meetings. De tweede in de reeks vond plaats in Sydney, New South Wales. Br. Arjan sprak hier over de 14 regels van William Miller, de Reform-lijnen, Profetische Sleutels, Daniel 11:40-45, en meer.

Hieronder vindt u de video’s uit deze serie. Deze studies zijn in het Engels! 

[srizonytalbum id=21]

Het belang van Daniël 11:40-45!

Het belang van Daniël 11:40-45

Inleiding

Het artikel over ‘De droom van William Miller‘ beschrijft een periode waarin de oude waarheden opnieuw ontdekt zullen worden. Het binnenkomen van de ‘man met de bezem‘ stelt deze periode voor. Een tijd waarin Jezus schoon schip zal maken met de geboden en tradities van mensen, in de ZDA-gemeente. Zoals de parels van Gods Woord voor 1260 jaren bedolven lagen onder de geboden en tradities van mensen, zo leert de droom van William Miller dat er binnen Gods volk (ZDA) een vergelijkbare periode zal plaatsvinden. Gods volk zal daarin zoals beschreven in Openbaring 3, “arm, blind en naakt” zijn. En ‘blind zijn’, is wandelen een dikke duisternis.

We weten dat de 1260 jaar profetie eindigde in 1798, op “de tijd van het einde“. 1798 markeert de “tijd van het einde“, en is het beginpunt waar God na 1260 jaar van geestelijke duisternis een nieuw volk verzamelt als zijn uitverkoren volk, door een toename van profetische kennis.

“En gij, Daniel! sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot den tijd van het einde; velen zullen het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden. … En Hij zeide: Ga henen, Daniel! want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot den tijd van het einde. Velen zullen er gereinigd en wit gemaakt, en gelouterd worden; doch de goddelozen zullen goddelooslijk handelen, en geen van de goddelozen zullen het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.” (Daniel 12:4,9,10)

Gods Woord, en met name het boek Daniel, was een verzegeld boek “tot de tijd van het einde“, want dan zouden velen “het naspeuren en de wetenschap zal toenemen“. We weten dat sinds 1798 het inzicht in de boeken Daniel en de Openbaring geleidelijk aan toenam. En door deze toename van kennis werden twee groepen onderscheiden: “de goddelozen” en “de verstandigen” (Daniel 12:10). Deze toename van kennis, de verkondiging van de eerste en tweede engelenboodschap, resulteerde in de Adventbeweging die zijn hoogtepunt bereikte tussen 1840 en 1844 met de uiteindelijk climax op 22 oktober 1844. De ontzegeling van het boek Daniel en in het bijzonder Daniel 8:14, leidde tot het oprichten van Gods gemeente in 1844: “de verstandigen” uit Daniel 12:10. Dit volk heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot de gemeenschap der Zevende-dags Adventisten, echter in de woorden van Openbaring 3 heeft het zich ontwikkeld tot de Laodicea gemeente.

Zoals God zijn volk bevrijde uit de geestelijke duisternis van Roomse overheersing (1260), zo zal God zijn huidige volk verlossen van de geestelijke duisternis waarin zij wandelt. De ‘man met de bezem‘ zal de geboden en tradities van ZDAdventisten wegvegen en de reeds gevestigde waarheden uit de tijd van Miller bevrijden uit het stof en de mensen voorhouden zoals ze nog nooit geopenbaard zijn aan Gods volk. God bevrijde zijn volk tussen 1798 en 1844 door de ontzegeling van het boek Daniel en de introductie van de waarheden die zich daarin bevinden. God bevrijde zijn volk door de introductie van de eerste en tweede engelenboodschappen. Op gelijke wijze zal God zijn volk uit de duisternis van Laodicea bevrijden, namelijk door de toename van kennis m.b.t. het boek Daniel.

reformline-daniel11

De bedoeling van dit artikel is om te demonstreren dat Daniël 11:40-45 tegenwoordige waarheid is. Deze verzen zijn datgene voor Zevende-dags-Adventisten aan het einde van de wereld, wat Daniël 8:14 voor de Millerieten was. Deze verzen vertellen ons de gebeurtenissen in verbinding met de sluiting van de genadetijd, en ze moeten begrepen worden als Gods volk voorbereid wil zijn om te kunnen blijven staan in de afsluitende scènes van de wereldgeschiedenis.

“Het boek dat verzegeld was, was niet het boek Openbaring, maar dat deel van de profetieën van Daniël die gerelateerd zijn aan de laatste dagen. De Schrift zegt, “En gij, Daniel! sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot den tijd van het einde; velen zullen het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden” (Daniël 12:4). Toen het boek werd geopend, klonk de verkondiging, “Er zal geen tijd meer zijn” (zie Openbaring 10:6). Het boek Daniël is nu ontzegeld, en de openbaring, door Christus aan Johannes gegeven, is tot al de inwoners van de aarde gekomen. Door de toename aan kennis wordt een volk voorbereid om te kunnen staan in de laatste dagen.” {2SM, 105.1}

Daniël 11:40-45 vertelt ons de gebeurtenissen die in verbinding staan met de sluiting van de genadetijd.

Selected Messages, Vol. 2 blz. 106 zegt dat er een toename aan kennis moet zijn wat betreft het werk dat gedaan wordt in onze tijd door de mens der zonde (het pausdom):

“In de eerste Engelboodschap wordt de mens opgeroepen God te aanbidden, onze Schepper, die de aarde en alle dingen daarin gemaakt heeft. Ze hebben eer gegeven aan een instelling van de Paus, door de wet van Jehova buiten werking te stellen, maar er moet een toename in kennis zijn over dit onderwerp.” {2SM 106}

Er wordt ook onthuld dat deze toename van kennis een herhaling van de geschiedenis van Daniël 11:30-36 is. Daniël 11:30-36 vertelt ons de geschiedenis van de eerste opkomst van de mens der zonde – het uitrukken van de drie Ariaanse machten die als barrière dienden voor zijn universele heerschappij (Daniël 11:31), de 1260 jaar vervolging van de heiligen (Daniël 11:32-36), en de verhoging van heidendom en valse aanbidding (Daniël 11:36-39).

“We hebben geen tijd te verliezen. Er staan benauwde tijden op ons te wachten. De wereld wordt bewogen door een geest van oorlog. De scènes van benauwdheid waarover gesproken wordt in de profetieën zullen plaatsvinden. De profetie in het elfde hoofdstuk van Daniël heeft bijna zijn volledige vervulling bereikt. Veel van de geschiedenis die plaatsgevonden heeft als vervulling van deze profetie zal herhaald worden. In vers dertig wordt over een macht gesproken die “met smart bevangen wordt, zal wederkeren, en gram worden tegen het heilig verbond, …
— Daniel 11:30-36 geciteerd —
Er zullen scènes plaatsvinden, die gelijk zijn aan die beschreven worden in deze woorden
. We zien het bewijs dat Satan snel de controle wint over de mens die God niet vreest. Laat allen de profetieën van dit boek lezen en begrijpen, want we naderen de tijd der benauwdheid waarover gesproken wordt: “En te dier tijd zal Michael opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op dienzelven tijd toe; …
— Daniel 12:1-4 geciteerd — {13MR, 394.1-2}

Omdat Daniël 12:1 het sluiten van de genadetijd voorstelt, en Daniël 11:30-36 vervuld is, volgt daaruit dat Daniël 11:40-45 vertelt over de gebeurtenissen die in verbinding staan met het sluiten van de genadetijd. Dit zijn ook de verzen waarin we de geschiedenis van de verzen 30-36 herhaald zien. De gebeurtenissen in deze verzen zijn onthuld voor Gods volk, maar vele Zevende-dags-Adventisten vandaag de dag begrijpen ze niet, alsof ze nooit onthuld zijn:

“Jezus heeft zijn discipelen vóór zijn kruisiging gezegd dat Hij zou worden gedood en uit het graf zou opstaan. Er waren engelen tegenwoordig om zijn woorden in het hart en in het verstand van de discipelen te griffen. Maar de discipelen verwachtten dat ze van het Romeinse juk zouden worden bevrijd en konden de gedachte niet verwerken dat Hij in Wie ze al hun hoop hadden gesteld, een smadelijke dood zou sterven. De woorden die ze hadden moeten onthouden, werden uit hun gedachten gewist en toen de tijd der beproeving kwam, waren ze niet voorbereid. De dood van Jezus had hun verwachtingen zó de bodem ingeslagen dat het was alsof Hij hen helemaal niet van tevoren had gewaarschuwd. Christus had zijn discipelen voorzegd wat er zou gebeuren. Ook wij kunnen op grond van de profetieën weten wat er in de toekomst zal plaatsvinden. De gebeurtenissen in verband met de afsluiting van de genadetijd en de voorbereiding op de tijd der benauwdheid worden duidelijk beschreven. Maar de meeste mensen begrijpen deze waarheden niet beter dan wanneer ze nooit waren geopenbaard. Satan zorgt er wel voor dat hij elke indruk die hen wijs zou kunnen maken ter zaligheid uitwist, zodat ze in de tijd der benauwdheid volkomen onvoorbereid zullen zijn.”{GC, 594.1}

God onthult alleen dat, wat nodig is voor onze redding (Deut. 29:29); en als Zijn volk vandaag geen begrip heeft van dat wat hij juist vindt om te onthullen, dan is dat omdat Satan de dingen die nodig zijn om gered te worden heeft uitgewist. Het is een Bijbelse waarheid dat Gods volk vernietigd word door een gebrek aan kennis (Hosea 4:6). De laatste opeenvolging van gebeurtenissen is al begonnen; de afsluitende scènes zullen op ons afkomen met verschrikkelijke kracht, en zij die zonder de reddende kennis van de waarheid voor deze tijd zijn, zullen onvoorbereid zijn de crisis te doorstaan.

Daniël 11:40-45 wordt voorafschaduwd door de geschiedenis van de Millerieten.

Om Daniël 11:40-45 te begrijpen is het zeer belangrijk te verstaan dat de geschiedenis zich herhaalt (Pred. 1:9-11, 3:15). Gods volk herhaalt de geschiedenis van de Millerieten. In het citaat hieronder, dat wijst naar de geschiedenis van de Millerieten als de vervulling van de gelijkenis van de 10 maagden, wordt voor dit feit het bewijs geleverd:

“Als de derde engelen boodschap verkondigd wordt zoals het zou moeten, dan wordt de verkondiging met kracht bijgewoond, en wordt zij een bestendige invloed. Zij moet bijgestaan worden door goddelijke kracht, anders bewerkt het niets. Ik word vaak gewezen op de gelijkenis van de 10 maagden, waarvan er 5 wijs en 5 dwaas zijn. Deze gelijkenis heeft zich vervuld en zal zich letterlijk vervullen, want zij heeft een speciale toepassing voor deze tijd, en zij is, zoals de derde engelen boodschap, vervuld en zal tegenwoordige waarheid blijven tot het einde.” {RH, August 19, 1890 par. 3}

Deze gelijkenis was vervuld – in de geschiedenis van de Millerieten – en zal zich letterlijk vervullen – in onze dagen. Omdat Zevende-dags-Adventisten de geschiedenis van de Millerieten herhalen, volgt daaruit dat we een zelfde boodschap hebben om te verkondiging als zij hadden. Wat was de boodschap van de Millerieten?

“De Bijbeltekst die boven alle andere het fundament en de centrale pilaar van het Adventgeloof was, was de verkondiging: “Tot twee duizend en driehonderd avonden en morgens; dan zal het heiligdom gerechtvaardigd worden. “ (Daniël 8:14) Dit waren bekende woorden voor allen die geloofden in de spoedige wederkomst van de Heer. Uit de mond van duizenden werd deze profetie herhaald als het wachtwoord van hun geloof. Allen wisten dat hun mooiste verwachtingen en meest gekoesterde hoop gebaseerd waren op de gebeurtenissen in dit vers voorspeld.” {GC88, 409.1}

De boodschap die verkondigd werd door de Millerieten-Adventisten was een profetie uit het boek Daniël. Gods volk aan het einde van de wereld verkondigd ook een profetische boodschap uit het boek Daniël. Daniël 8:14 vertelt ons over het openen van de anti-typische Grote Verzoendag. Daniël 11:40-45 vertelt ons over het sluiten daarvan. Wij zullen getuigen zijn van het invoeren van de Zondagswet in de Verenigde Staten en de gebeurtenissen die zullen leiden tot het opstaan van Michael en het sluiten van de genadedeur voor de hele wereld, zoals beschreven staat in Daniël 12:1. Als we daarover nadenken, wordt het duidelijk dat Daniël 11:40-45 de boodschap van tegenwoordige waarheid is, waaraan we onze tijd en kracht moeten wijden om het te bestuderen en te verkondigen.

Daniël 11:40-45 verstaan is van eeuwigheidsbelang

De tekst hieronder uit Eerste Geschriften laat twee groepen mensen zien. Het beschrijft het einde van de 2300 jaar profetie, toen ging God de Vader en Jezus in het hemelse heiligdom van het Heilige naar het Heilige der heiligen gingen. De groep, die omschreven wordt als zij die het licht voor die tijd liefhebben, ging met Christus het Heilige der heiligen in. Zij die het licht niet ontvingen, werden onder de controle van Satan gelaten.

“Voor de troon zag ik de Advent gelovigen, – de kerk en de wereld. Ik zag twee gezelschappen, het ene neergebogen vóór de troon, grote belangstelling tonende, terwijl het andere er onverschillig en zorgeloos stond. Zij, die vóór de troon gebogen stonden, offerden hun gebeden op en zagen op tot Jezus; Die zag dan op tot Zijn Vader en scheen met Hem te pleiten. Een licht ging uit van de Vader naar de Zoon en van de Zoon naar het biddende gezelschap. Toen zag ik dat er een uitermate helder licht van de Vader op de Zoon scheen en van de Zoon over de mensen vóór de troon zweefde. Doch slechts weinigen wilden dit grote licht aannemen. Velen kwamen er onderuit en weerstonden het onmiddellijk; anderen waren onverschillig en stelden het licht niet op prijs en het ging van hen weg. Sommigen stelden het op prijs en gingen en bogen zich neder met het kleine biddende gezelschap. Allen in dit gezelschap ontvingen het licht en verheugden zich erin en hun aangezichten blonken van de heerlijkheid ervan.
Ik zag de Vader van de troon opstaan (zie hoofdstuk 21) en in en vurige wagen het heilige der heiligen binnen het voorhangsel binnengaan en zich nederzetten. Toen stond Jezus op van de troon en de meesten van hen, die zich neergebogen hadden, stonden met Hem op. Ik zag geen enkele straal van licht van Jezus uitgaan naar de onverschillige menigte, nadat Hij opgestaan was en zij werden in volslagen duisternis gelaten. Degenen, die opgestaan waren, toen Jezus het deed, hielden hun ogen op Hem gevestigd, terwijl Hij de troon verliet en hen een kleine afstand voort leidde. Toen hief Hij Zijn rechterarm omhoog en wij hoorden Zijn liefelijke stem zeggen: “Wacht hier, Ik ga naar Mijn Vader om het koninkrijk te ontvangen, houdt uw klederen vlekkeloos en binnen korte tijd zal ik van de bruiloft wederkeren en u tot Mij nemen. Toen kwam er een wolkenwagen met wielen als vlammen van vuur, door engelen omringd, tot waar Jezus was. Hij stapte in de wagen en werd naar het allerheiligste gevoerd, waar de Vader zat. Toen aanschouwde ik Jezus, een grote Hogepriester, voor de Vader staan. Aan de zoom van Zijn kleed was een schelletje en een granaatappel, een schelletje en een granaatappel. Zij, die met Jezus opgestaan waren, zonden hun geloof op tot Hem in het allerheiligste en baden: ”Mijn Vader, geef ons Uw Geest.” Dan blies Jezus de Heilige Geest op hen. In die adem was licht, kracht en veel liefde, blijdschap en vrede.
Ik keerde mij om, om te zien naar het gezelschap, dat nog steeds vóór de troon neergebogen was; zij wisten niet dat Jezus die verlaten had. Satan scheen bij de troon te zijn en te trachten het werk van God voort te zetten. Ik zag hen opzien naar de troon en bidden: “Vader, geef ons Uw Geest.” Satan blies dan een onheilige invloed op hen en daar was licht en veel kracht in, maar geen zoete liefde, blijdschap en vrede. Het was Satans plan hen bedrogen te houden en Gods kinderen af te trekken en te verleiden.” {EW, 54.2-56.1}

De Millerietengeschiedenis resulteerde in de scheiding van twee groepen (de ene met Christus en de andere onder de controle van Satan) gebaseerd op hun reactie op het licht voor die tijd. Omdat Zevende-dags-Adventisten die geschiedenis herhalen, kunnen we begrijpen dat de aanname of de afwijzing van het licht voor deze tijd dezelfde uitkomsten zal hebben. Het is al aangetoond dat Daniël 11:40-45 tegenwoordige waarheid is. En daarom zal het voor ons eeuwige consequenties hebben hoe wij reageren op de waarheden voor onze tijd (of we ze op prijs stellen, of we onverschillig blijven en ze dus afwijzen); consequenties als in, aan welke kant van de Grote Strijd iemand uiteindelijk gevonden zal worden.

Daniël 11:40-45 is de derde engelen boodschap

De Geest der Profetie zegt dat de derde engelenboodschap samen moet opgaan met de eerste en de tweede.

“God heeft de boodschappen van Openbaring 14 hun plaats gegeven in de lijn der profetie, en hun werk mag niet ophouden tot het einde van de geschiedenis van deze aarde. De eerste en de tweede engelenboodschappen zijn nog steeds waarheid voor deze tijd en moeten samen opgaan met degene die daarop volgt. De derde engel verkondigt zijn waarschuwing met een luide stem. “Na deze dingen,” zei Johannes, “zag ik een anderen engel afkomen uit den hemel, hebbende grote macht, en de aarde is verlicht geworden van zijn heerlijkheid.” In deze verlichting wordt het licht van alle drie de boodschappen gecombineerd.” {1888 Materials, 804.3}

De eerste en tweede engelenboodschappen representeren ook een serie van gebeurtenissen die plaatsvonden van 1840 tot 1844 (zie “de lijn van de Millerietengeschiedenis” hieronder). Wanneer er dus gezegd wordt dat de eerste en tweede engelenboodschappen herhaald moeten worden, dan moet begrepen worden dat de gebeurtenissen van de profetische geschiedenis die verbonden zijn aan deze boodschappen ook herhaald moeten worden. De derde engel, die samen opgaat met de eerste twee, vormt een herhaling van de gebeurtenissen van de eerste en de tweede.

Als we Daniël 11:40-45 op een lijn afbeelden, kan duidelijk worden gezien dat de gebeurtenissen in deze verzen gelijk zijn aan de eerste en tweede engelenboodschappen.

Daardoor kunnen we zien dat Daniël 11:40-45 de derde engelenboodschap is.

 

Samenvatting van Daniël 11:40-45

Daniël 11:40

En op den tijd van het einde, In 1798 n.Chr.
zal de koning van het Zuiden zal Atheïstische Frankrijk
tegen hem met hoornen stoten; oorlog voeren tegen het Pausdom door de Paus gevangen te nemen en de katholieke staten in te lijven (dodelijke wond Openbaring 13:3).
en de koning van het Noorden En het Pausdom
zal tegen hem aanstormen zal wraak nemen tegen de Atheïstische Sovjet Unie (de nieuwe koning van het Zuiden) in 1989
als een wervelwind, met (KJV) en hem wegvagen
met wagenen, en met ruiteren, door het gebruik van militaire macht
en met vele schepen; door het gebruik van economische macht
en hij zal in de landen komen, en zal in de landen komen die onder de communistische macht waren
en hij zal ze overstromen en doortrekken. en hij zal het communistische (atheïstische) systeem wegvagen.

mapsmall-ussr-daniel11

 

Daniël 11:41

En hij zal komen in het land des sieraads, Hierna zal het Pausdom de Verenigde Staten van Amerika overwinnen (geestelijk), doordat kerk en staat zich zullen verenigen (beeld v/h beest) in de uitvaardiging van de Zondagswet (het merkteken v/h beest);
en velen … zullen ter nedergeworpen worden; en velen zullen het merkteken van het beest ontvangen door de Zondagswet te gehoorzamen;
doch deze zullen zijn hand ontkomen maar er zal een groep zijn die hier geen gehoor aan zal geven, en die ondanks de Zondagswet, gehoorzaam zullen zijn aan Gods geboden;
Edom en Moab, en de eerstelingen der kinderen Ammons. degene die eens bij Zondagsverering, spiritisme, atheïsme en andere leugens betrokken waren (Babylon).

papacyusa-hand-daniel11

 

Daniël 11:42

En hij zal zijn hand Nadat hij de Verenigde Staten overwonnen heeft, zal hij heersen over
aan de landen leggen, soevereine naties, en ze leiden tot het instellen van de Zondagswet,
ook zal het land van Egypte en de hele wereld (de Verenigde Naties)
niet ontkomen. zal hem niet ontkomen.

 

Daniël 11:43

En hij zal heersen Maar hij zal absolute controle hebben
over de verborgen schatten des gouds en des zilvers, en over al de gewenste dingen over rijkdom en bronnen
van Egypte; van alle landen van de wereld (de Verenigde Naties)
en die van Libye, en alle arme (derde wereld) landen
en de Moren en de rijke (eerste wereld) landen
zullen in zijn gangen wezen. zullen met hem optrekken in de strijd.

unpope-daniel11

 

Daniël 11:44

Maar de geruchten van het Oosten en van het Noorden Maar de verkondiging van de derde engelenboodschap in de kracht van de luide roep
zullen hem verschrikken: zal hem bang maken
daarom zal hij uittrekken met grote grimmigheid om velen te verdelgen Daarom zal hij proberen alle Sabbatvierders te doden
en te verbannen. en velen zullen omkomen in de vervolging

 

Daniël 11:45

En hij zal de tenten van zijn paleis planten En hij zal geweld gebruiken tussenbeide te komen
tussen de zeeën tussen de mensen van de wereld
aan den berg des heiligen sieraads; en de triomferende kerk
en hij zal tot zijn einde komen, maar hij zal uiteindelijk vallen
en zal geen helper hebben. en geen menselijke macht zal in staat zijn hem te redden.

 

Daniël 12:1

En te dier tijd zal Michael En bij de sluiting van de genadetijd, als elk mens getest is mbt de Sabbat of Zondag, dan zal Christus, als aanvoerder van het leger
opstaan, het Heilige der heiligen verlaten
die grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat, Hij is de grote Prins, die ter verdediging van Zijn volk staat
als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, en als hij het Heilige der heiligen verlaat zal Gods wraak in de zeven laatste plagen worden uitgegoten.
als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op dienzelven tijd toe; dit zal de ergste crisis zijn die er ooit is geweest in de geschiedenis van de aarde.
en te dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek. en in deze tijd zullen alle getrouwen, die het zegel van God (de Sabbat) hebben en wiens namen geschreven zijn in het boek des levens van het Lam gered worden bij Zijn tweede komst.

————————————————-

cover-tijd-van-het-einde

Lees voor een gedetailleerde studie van Daniël 11:40-45 het magazine “De Tijd van het Einde”. Gelieve contact met ons op te nemen indien u een exemplaar wenst te ontvangen.

Zie ook onze videoserie over Daniel 11:40-45. We nemen u vers voor vers mee in deze uiterst belangrijke verzen voor onze tijd. Je vindt deze 10-delige studie via het hoofdmenu, of via onderstaande links:

 

 

 

 

[srizonytalbum id=5]