Studies & Documenten

De Tijd van het Einde

De Tijd van het Einde. Een gedetailleerde studie naar Daniel 11:40-45

“De wereld wordt verontrust door de geest van oorlog. De profetie van het elfde hoofdstuk van Daniël is bijna volledig in vervulling gegaan. Spoedig zullen de tonelen der benauwdheid waarvan in de profetieën gesproken wordt, plaatsvinden.” 9T, 16

Download PDF


Profetische Sleutels

“De belangrijkste regel van alle is dat u geloof moet hebben. Een geloof dat een offer vereist, en indien beproefd, het meest geliefde op aarde zou opgeven, de wereld en al haar verlangens, de persoonlijkheid, de levenswijze, het beroep, vrienden, familie, invloed, luxe en werelds aanzien. Indien één van deze ons geloof in welk deel van Gods woord dan ook in de weg staat, dan bewijst dat, dat ons geloof nutteloos is.” Miller’s Works, volume 1; blz.20-24.

Download PDF


Profetische Tijdlijnen

“Het werk van God op de aarde laat, van eeuw tot eeuw, een opvallende gelijkvormigheid zien in elke grote reformatie of religieuze beweging.. De beginselen van Gods handelen met de mens zijn altijd dezelfde. De belangrijke bewegingen van het heden hebben hun parallellen in die van het verleden, en de ervaring van de kerk in vroegere eeuwen hebben lessen van grote waarde voor onze eigen tijd.” GC, 343.1

Download PDF


Tijd Profeten

Een profetisch bewijs dat zr. Ellen G. White een profeet is, en in haar werk gelijk staat aan bijvoorbeeld Noach, Mozes, Daniel en Johannes de Doper.

“In vroeger tijden sprak God tot de mensen door de mond van profeten en apostelen. In deze tijd spreekt Hij tot hen door het getuigenis van Zijn Geest. Er is nooit eerder een tijd geweest waarin God Zijn volk met zoveel ernst instructies heeft gegeven aangaande Zijn wil en de wijze van leven die Hij van hen verlangde dan nu het geval is.” 5T, 661

Download PDF


Jozef, een getuige voor de 2520

Jozef; een levensverhaal en zijn betekenis voor Gods volk in de eindtijd.

De hoge maat van orde en symmetrie in de biografie van Jozef is verrassend en fascinerend. Om de zin erachter te ontdekken, moeten we zijn leven vanuit vogelperspectief bekijken – in verbinding met de grotere historische afloop in de eeuwen voor en na hem. We zullen ontdekken dat het leven van Jozef een groot bewijs levert voor de profetie van de 2,520. Oordeelt u zelf!

Download PDF


Uriah Smith – Daniel en de Openbaring

Daniël 11; De koning van het Noorden en Zuiden; Een vers voor vers studie. Download PDF

Openbaring 8 & 9; De zeven bazuinen, een vers voor vers studie. Download PDF