Veel gestelde vragen

Staat uw vraag er niet tussen, laat het ons weten via ons contactformulier.

 

1989

Wat is de significantie van 1989?

Dat 1989 een belangrijke mijlpaal in de Bijbelse profetie is komt voort uit de interpretatie van Daniël 11:40;

En op den tijd van het einde, zal de koning van het Zuiden tegen hem met hoornen stoten; en de koning van het Noorden zal tegen hem aanstormen, met wagenen, en met ruiteren, en met vele schepen; en hij zal in de landen komen, en hij zal ze overstromen en doortrekken.” Daniël 11:40

Dat Daniël 11 nog steeds delen bevat die in vervulling moeten gaan wordt bevestigd in het volgende citaat van zr. White:

“De wereld wordt verontrust door de geest van oorlog. De profetie van het elfde hoofdstuk van Daniël is bijna volledig in vervulling gegaan. Spoedig zullen de tonele van benauwdheid, waarover in de profetieën gesproken wordt, plaatsvinden.” {9T 11-16}

Als Daniel 11 in z’n geheel wordt onderzocht, dan wordt duidelijk dat de “koning van het Noorden” vanaf vers 31-32 Pauselijk Rome betreft.

Aangekomen in vers 40 beschrijft het nog steeds Pauselijk Rome, waar “op den tijd van het einde” een strijd tegen de koning van het Zuiden wordt beschreven. De koning van het Noorden vangt “stoten” van de koning van het Zuiden. Oftewel, Pauselijk Rome wordt overwonnen door een andere macht.

In 1798 komt een einde aan de Pauselijke onderdrukking door de gevangenneming van de Paus door Franse generaal Bertier. Pauselijk Rome ontving hier de “dodelijke wond” zoals beschreven in Openbaring 13:3, of, zoals beschreven in Daniel 11:40a, werd door “de koning van het zuiden” “tegen hem met hoornen gestoten”.

Zr. White beschrijft het Frankrijk van 1798 als een atheïstische macht, ontstaan door de Franse Revolutie. Het was het atheïsme dat Pauselijk Rome deed vallen.

Daniel 11:40b echter beschrijft een terugkomst van de koning van het Noorden tegen de koning van het Zuiden. Net zoals Openbaring 13:3 beschrijft dat de dodelijke wond, aangebracht in 1798, weer zal genezen. Het genezen van deze dodelijk wond wordt profetische beschreven in Daniel 11:40b-43. Hier wordt de verrijzenis van pauselijk Rome beschreven in het overwinnen van diverse tegenstanders, waarvan de eerste wordt beschreven in Daniël 11:40b, namelijk de koning van het Zuiden.

Frankrijk droeg de kroon van de koning van het Zuiden in het jaar 1798. Na de Franse revolutie echter deed de regering van Frankrijk weer afstand van de ideologie van het atheïsme als basisprincipe van hun regering, gelijktijdig won de filosofie van het atheïsme ergens anders meer aan invloed.
Na verloop van tijd nam een andere natie de kroon van de koning van het Zuiden over, door het atheïsme te verheerlijken en zijn filosofie tot grondprincipe te maken van hun regering. Eerst stelde het atheïsme zijn paleis van de koning van het Zuiden bij de Franse Revolutie in Frankrijk op, in het jaar 1917 echter verlegde de koning van het Zuiden, in de lijn van de Oktober Revolutie, zijn paleis naar Rusland. Na de tweede wereldoorlog breidde Rusland zich tot de Sovjet-Unie uit.

Zodoende komt 1989 in beeld als een significante mijlpaal in de profetische geschiedenis, namelijk toen de val van de Sovjet-Unie een feit werd. De val van de Berlijnse muur werd daar symbool van.

Echter, is er bewijs dat pauselijk Rome, oftewel, de koning van het Noorden, iets te maken had met de val van het communisme en de Sovjet-Unie? We hoeven er de seculiere pers maar op na te slaan om dit te bevestigen:

“Gorbatsjov’s buiging voor de Romeinse Legioenen.” (Titel van de U.S. News & World Report)

“Toen de keizer van het heilige Romeinse rijk, Heinrich IV, besloot om bij paus Gregor VII, in het jaar 1077 om vergeving te vragen, stond hij drie dagen lang blootsvoets in de sneeuw voor de pauselijke residentie in Canossa, Italië. Gorbatsjov’s concordaat met de kerk was in betrekking hiermee niet minder betekenisvol.” (Time, 11 december 1989)

“Het bezoek op vrijdag tussen de president van de Sovjet-Unie en paus Johannes Paulus II, is de jongste revolutionaire ontwikkeling in de communistische wereld; door de paus in het leven geroepen en door Gorbatsjov laten gebeuren“ (U.S.A. Today, Hoofdartikel, 1989)

“In Polen werd de vrijheidsbeweging bijna 30 jaren geleden geboren, toen de bisschop van Krakau om toestemming verzocht om een nieuwe kerk te bouwen. Toen de communistische autoriteiten de aanvraag weigerden, liet de bisschop een zeer groot kruis oprichten en vierde de mis onder de vrije hemel. De communisten trokken het omver. De kerkleden stelden steeds weer een nieuw kruis op, tot de communisten het tenslotte opgaven.”
Jubilee, April 1990.

Wie was deze bisschop van Krakau? Niemand anders dan Paus Johannes Paulus II.

“Met ondersteuning van de paus werd Solidariteit, de Poolse arbeidspartij/vakbeweging opgericht, en Johannes Paulus II, stuurde de volgende boodschap naar Moskou: Als de Sovjetse legers solidariteit zouden verslaan, zou hij naar Polen komen om zich met zijn landgenoten solidair te verklaren.”
Reader’s Digest, Maart 1990.

 

1989 markeert profetisch gezien het beginpunt van de terugkeer van de paus naar de wereldtroon. Deze wereldtroon zal hem uiteindelijk gegeven worden gedurende de crisis die zal plaatsvinden in de tijdperiode van de uitvaardiging van de zondagswet.

In het seculiere boek “His Holiness” geschreven door Carl Bernstein wordt onomstotelijk bewezen dat de Paus de grote drijfveer was achter het omverwerpen van het communistische Sovjet-Unie. Zie onderstaand interview met de schrijver van dit boek:

Category: 1989

U vindt 1989 in Daniel 11:40:

En op den tijd van het einde, zal de koning van het Zuiden tegen hem met hoornen stoten; en de koning van het Noorden zal tegen hem aanstormen, met wagenen, en met ruiteren, en met vele schepen; en hij zal in de landen komen, en hij zal ze overstromen en doortrekken.” Daniël 11:40

Dit vers beschrijft, in het eerste deel, de ondergang van Pauselijk Rome in 1798, toen de paus gevangen werd genomen door generaal Bertier van Napoleon, en het Vaticaan zijn politieke macht verloor. Het was het atheïstische Frankrijk dat ervoor zorgde dat er een einde kwam aan de 1260 jarige onderdrukking van Pauselijk Rome.

Het tweede deel van het vers beschrijft de terugkomst van Pauselijk Rome (de koning van het Noorden) tegen de atheïstische, communistische Sovjet-Unie (de koning van het Zuiden in de 20e eeuw). Het doek viel voor de Sovjet-Unie en het communisme in 1989 door het leidende werk van de Paus in samenwerking met Amerika.

Category: 1989

9/11

Laten we eerst dit citaat in overweging nemen:

“Vanwaar komt het woord, dat ik gezegd zou hebben dat New York door een vloedgolf zou worden weggevaagd. Ik heb dat nooit gezegd. Wel heb ik gezegd, toen ik naar die hoge gebouwen keek, de ene verdieping bovenop de andere: ‘Welke vreselijke tonelen zullen hier plaats vinden, wanneer de Here zal opstaan om de aarde vreselijk te schudden. Dan zullen de woorden in Openbaring 18:1-3 in vervulling gaan.’ Het hele achttiende hoofdstuk van Openbaring is een waarschuwing van hetgeen over de aarde staat te komen. Maar ik heb geen bijzonder licht omtrent hetgeen over New York staat te komen, ik weet alleen dat op zekere dag de grote gebouwen daar neergeworpen zullen worden door Gods kracht. Door het licht dat ik gekregen heb, weet ik dat vernietiging in de wereld is. Eén woord van de Here, één enkele aanraking van Zijn macht en deze massieve gebouwen zullen ineenstorten. Tonelen zullen plaatsvinden, waarvan de verschrikking zo groot is dat wij er geen voorstelling van kunnen maken.” (Review and Herald, July 5, 1906, par. 14)

Op 11 september 2001 kwamen de “grote gebouwen” van New York naar beneden. Zuster White zegt heel duidelijk dat wanneer dit gebeurt Openbaring 18:1-3 in vervulling gaat. Openbaring 18:1 spreek over een machtige engel die uit de hemel neerdaalt en de aarde werd door zijn heerlijkheid verlicht. Tevens zegt ze dat de drie engelen van Openbaring 14 zich zullen herhalen. De pioniers leerden o.a. dat de eerste engel van Openbaring 14 in 1798 begon, maar deze werd bekrachtigd toen de machtige engel van Openbaring 10 neerdaalde. Tevens leerden de pioniers dat de eerste engel van Openbaring 14 en de engel van Openbaring 10 dezelfde engel zijn.

“De engel (van Openbaring 18) die deelneemt aan de verkondiging van de boodschap van de derde engel zal de hele wereld met zijn heerlijkheid verlichten. Gods Woord voorzegt een wereldwijd werk met buitenge­wone kracht. De Adventbeweging van 1840-44 was een luisterrij­ke uiting van Gods kracht. De boodschap van de eerste engel werd gebracht naar elke zendingspost ter wereld en in sommige landen was er de grootste godsdienstige belangstelling sinds de Hervorming van de zestiende eeuw. Dit alles zal echter worden overtroffen door de grote opwekkingsbeweging ontstaan door de verkondiging van de laatste waarschuwingsboodschap van de derde engel.” (Great Controversy, 611)

Dit citaat laat de parallel zien tussen de eerste en de derde engelen boodschap. De derde engelen boodschap zal bekrachtigd worden door de boodschap van die andere engel van Openbaring 18. Op dezelfde manier was de eerste engelen boodschap bekrachtigd door de engel van Openbaring 10. Beide benadrukken een wereldwijde boodschap. De engel van Openbaring 10 staat op de zee en het land, een wereld wijde impact daarmee aangevende, en de engel van Openbaring 18 verlicht de gehele aarde met zijn heerlijkheid.

Toen de engel van Openbaring 18 op 11 september 2001 neerdaalde werd de geschiedenis van de eerste engelenboodschap herhaald. Zr. White zegt dat de drie engelen boodschappen herhaald dienen te worden (The Review and Herald, October 31, 1899). Als Zevende-dags Adventisten weten we dat als de engel van Openbaring 18 neerdaalt en zich voegt bij de derde engel, de late regen begint te vallen. Dat is hoe Adventisten het altijd al begrepen hebben. Echter wat Adventisten niet verstaan is dat voordat de Heilige Geest met grote kracht, bij de zondagswet in de VS, wordt uitgestort, het eerst zal beginnen te druppelen op Gods volk. … Sinds 11 september 2001 is dit begonnen!

Bij de uitvaardiging van de zondagswet in de VS zal Gods gemeente gezuiverd zijn.

Bij de uitvaardiging van de zondagswet zal één groep Adventisten het merkteken van het beest ontvangen, de andere groep ontvangt het zegel van God. Hier zal tevens de Heilige Geest zonder beperking uitgestort worden op hen die het zegel van God hebben. Dan zijn de twee groepen binnen Gods gemeente gescheiden. Eén groep ontvangt het merkteken van het beest en “een kracht der dwaling” (2 Thess. 2:11), en de ander het zegel van God en de volle uitstorting van Gods Geest. Inspiratie laat ons zien dat voor die tijd aanbreekt, dus wanneer het koren en het onkruid nog steeds samen zijn, voordat ze van elkaar gescheiden worden, de late regen reeds zal vallen. U kunt dit zien in Testimonies to Ministers, 507:

“Als wij niet dagelijks vorderingen maken in het uitleven van de christelijke deugden, zullen wij de manifestatie van de Heilige Geest in de late regen niet herkennen. Het zal op andere mensen om ons heen vallen, maar wij zullen het noch herkennen, noch zelf ontvangen.” {Testimonies to Ministers, p.507}

Op 11 september 2001, toen de machtige engel van Openbaring 18 neerdaalde, toen de grote gebouwen van New York werden neergeworpen, voegde de vierde engel zich bij de derde. De late regen begon te druppelen op Gods volk. Sommige Adventisten ontvingen het, sommige niet. De Heilige Geest wordt nu uitgestort met mate. Als het kaf van het koren binnen het Adventisme is geschieden, zal het met volle kracht uitgestort worden.

Op 11 september 2001 begon de derde wee

Er is een veelvoud aan Bijbelverzen dat ons leert dat met twee of drie getuigen een zaak zal bestaan (1 Korinthe 13:1; Mattheus 16:16). De vijfde bazuin uit Openbaring 9 is tevens de eerste wee; de zesde bazuin is de tweede wee. Het pionier gedachtegoed leert ons dat de eerste wee betrekking had op de opkomst van Islam en de tweede wee ook Islam betrof. Op basis van twee getuigen is een zaak bevestigd. Als de eerste wee Islam was en de tweede wee Islam was, dan is de derde wee ook Islam. Op 11 september 2001 arriveerde de derde wee in de geschiedenis. Het begon toen de grote gebouwen van New York werden neergeworpen. Vanaf dat moment werkt de Heilige Geest om Zevende-dags Adventisten op te wekken en wakker te maken. Als wij wakker worden zullen wij de kans krijgen om binnen te gaan in het afsluitende werk van heiligmaking, zodat wij het zegel van God mogen ontvangen. Een zorgvuldige studie over de de Heilige Geest laat ons zien dat de late regen ons eerst zal wakker maken en ons mogelijkheid geeft ter voorbereiding. Voorbereiding tot de zondagswet, want bij de zondagswet zal onze genadedeur gesloten zijn. De Bijbel leert: “Waarlijk, de Heere HEERE zal geen ding doen, tenzij Hij Zijn verborgenheid aan Zijn knechten, de profeten, geopenbaard hebbe.” (Amos 3:7). Gods karakter vereist dat voordat de genadedeur sluit voor Zijn volk, Hij hen door Zijn profetische Woord zal waarschuwen. En, 11 september 2001 is die waarschuwing!!

 

 

 

 

 

Category: 9/11

Nee er is geen tijdsprofetie verbonden met 9/11.

Na 1844 zullen er geen tijdsprofetieën zijn.

“Sinds 1844 is tijd geen toets geweest en zal nooit een toets zijn. De Heer heeft mij getoond, dat de boodschap van de derde engel gaan moet tot de verstrooide kinderen des Heren en aan hen verkondigd moet worden, maar dat die niet op tijd moet worden gegrond. Ik zag dat sommige mensen onder de invloed van en valse opwinding kwamen, die voortkwam uit het prediken van tijd, maar de boodschap van de derde engel is sterker dan tijd kan zijn. Ik zag dat deze boodschap op zijn eigen fundament kan staan en geen tijd nodig heeft om hem te sterken, en dat hij met grote kracht zal verder gaan en zijn werk doen en in gerechtigheid afgesneden worden zal.”—1851, Early Writings, 75.

Wel zullen er nog steeds profetieën zijn die in vervulling gaan, en wij als Gods volk, mogen deze herkennen.

Amos 3:7  “Waarlijk, de Heere HEERE zal geen ding doen, tenzij Hij Zijn verborgenheid aan Zijn knechten, de profeten, geopenbaard hebbe.”

Nu, na 1844, herkennen wij geen tijdsprofetieën, maar wij herkennen gebeurtenissen. En op basis daarvan weten we waar we ons in de tijd bevinden.

“De gebeurtenissen in verband met de afsluiting van de genadetijd en de voorbereiding op de tijd der benauwdheid worden duidelijk beschreven. Maar de meeste mensen begrijpen deze waarheden niet beter dan wanneer ze nooit waren geopenbaard.” {GC 594}

9/11 is zo’n gebeurtenis en een profetische mijlpaal. Maar helaas begrijpen “de meeste mensen deze waarheden niet beter dan wanneer ze nooit waren geopenbaard.” Dit geldt helaas voor zowel Gods volk als de wereld.

 

Category: 9/11

De late regen

In 1888 probeerde God zijn Geest op Zijn volk uit te storten. Hij probeerde dat te doen door de boodschap van gerechtigheid door geloof, gepredikt door A.T. Jones en E.J. Waggoner. De Geest der Profetie zegt dat deze boodschap de boodschap van de late regen voor die tijd was:

“De Heer heeft in Zijn grote genade een zeer waardevolle boodschap aan Zijn volk gestuurd door de broeders Waggoner en Jones. Deze boodschap moest de verheven Redder, het offer voor de zonden van de hele wereld, duidelijker aan de wereld tonen. Het toonde de ware rechtvaardiging door geloof; het nodigde de mensen uit om de gerechtigheid van Christus te ontvangen, die zich manifesteert in gehoorzaamheid aan alle geboden van God. Velen hadden Jezus uit het oog verloren. Hun blik moest weer gericht worden op Zijn goddelijke persoon, Zijn verdiensten, en zijn onveranderlijke liefde voor het menselijk geslacht. Alle macht is in Zijn handen gegeven, opdat Hij rijke gaven uitdelen kan aan de mensen, waaronder de onbetaalbare gave van Zijn eigen gerechtigheid aan de hulploze mens. Het is deze boodschap, waarvan God geboden heeft, dat hij aan de wereld gebracht moet worden. Het is de derde engelboodschap, die met luide stem verkondigd moet worden, en samengaat met het uitstorten van Zijn Geest in grote mate.” (1888 Materials 1336)

Maar de Boodschap van 1888 werd afgewezen door de toenmalige leiders van de kerk, en de late regen werd onthouden:

“…een onwilligheid om vooringenomen meningen op te geven, en deze waarheid aan te nemen, lag aan de basis van een groot deel van de oppositie die zich in Minneapolis tegen de boodschap van de HEER door de broeders Waggoner en Jones manifesteerde. Door deze oppositie aan te wakkeren, was Satan succesvol voor een groot deel de speciale kracht van de Heilige Geest, die God aan hen wilde geven, van onze mensen weg te houden. De vijand verhinderde hen die efficiëntie te verkrijgen, die de hunne had kunnen zijn in het uitdragen van de waarheid aan de wereld, zoals de apostelen hem verkondigden na Pinksteren. Het licht dat de hele wereld dient te verlichten met zijn heerlijkheid werd weerstaan, en is door het optreden van onze eigen broeders in grote mate weggehouden van de wereld.” (1888 Materials, 1575)

Jeremia 5:23; “Maar dit volk heeft een afvallig en wederspannig hart; zij zijn afgevallen en heengegaan; En zij zeggen niet in hun hart: Laat ons nu den HEERE, onzen God, vrezen, Die den regen geeft, zo vroegen regen als spaden regen, op Zijn tijd; Die ons de weken, de gezette tijden van den oogst, bewaart. Uw ongerechtigheden wenden die dingen af, en uw zonden weren dat goede van ulieden.”

Jeremia 3:3; “Daarom zijn de regendruppelen ingehouden, en er is geen spade regen geweest. Maar gij hebt een hoerenvoorhoofd, gij weigert schaamrood te worden.”

De tegenwoordige waarheid, en late regen boodschap voor die tijd, is niet de tegenwoordige waarheid voor onze tijd.

“Er is een God die de boodschap geeft die zijn volk zal spreken. Laat geen enkele predikant zich verplicht of gebonden voelen door menselijke bepalingen. Het evangelie moet vervuld worden in overeenstemming met de boodschappen die God ons zendt. Dat wat God Zijn onderdanen geeft om vandaag te spreken, zou 20 jaar geleden misschien geen tegenwoordige waarheid zijn, maar nu is het Gods boodschap voor deze tijd.” {1888 Materials, 133}

“Heilig ze door uw waarheid, uw Woord is de waarheid,” was het gebed van Christus voor Zijn discipelen. In ieder tijdperk heeft God Zijn volk wel een speciale waarheid opgelegd, dat in directe strijd is met de verlangens en bedoelingen van het menselijk hart en dat Zijn kerk neigt te scheiden van de wereld; en het is de opdracht van Zijn dienstknechten om déze boodschap te verkondigen, of men nu luistert of niet. {The Signs of the Times, January 28, 1886.}

Dit neemt uiteraard niet weg, dat de boodschap van gerechtigheid door geloof nog steeds waarheid is. Het is nog steeds waar en dient als zodanig erkent te worden en onderdeel van onze verkondiging te zijn. Echter het brengen van deze boodschap is niet de boodschap die Gods volk (opnieuw) zal opwekken en voorbereiden voor de grote dag des Heeren. God heeft voor deze tijd een nieuwe boodschap, toegepast op deze tijd en onze situatie.

De 1888 boodschap ook nu tegenwoordige waarheid maken, is hetzelfde als de boodschap van Noach tegenwoordige waarheid maken. Wij verkondigen nu net zo min het bouwen van een letterlijke boot, als dat we de 1888 boodschap herhalen als zijnde de tegenwoordige waarheid.

Voor het antwoord op deze vragen verwijzen we u graag door naar onze 9-delige blog-serie op deze website. U vindt hieronder de links.
Of zie deel 2 en 3 van de video-serie “Profetische Sleutels“.
Wilt u een korte samenvatting daarvan, zie dan de volgende alinea’s. Verdere onderbouwing hiervan vindt u terug in de artikelen via de links.

9/9. De Late Regen samengevat

De late regen is de uitstorting van Gods Geest. Het wordt gegeven om Gods volk voor te bereiden Zijn zegel te ontvangen en te staan in een tijd van benauwdheid, zoals die er nog niet was.

De late regen is tevens een boodschap. God heeft geprobeerd de late regen aan Zijn volk te geven door de boodschap van ‘Gerechtigheid door het Geloof’, maar deze boodschap werd afgewezen en de late regen werd teruggehouden.

De late regen komt in twee delen. Hij wordt eerst gedruppeld voordat hij vol wordt uitgegoten bij de Zondagswet. Dit twee-stappen-proces is geïllustreerd in de geschiedenis van Pinksteren en in Openbaring 18, waar een “andere stem” gehoord wordt, volgende op de aankondiging van Babylons val in vers 1-3. Het is het druppelen van de late regen, dat Gods volk voorbereidt om de volle uitstorting bij de Zondagswet te ontvangen. Het druppelen begon op 11 september 2001, toen de radicale Islam (De derde wee van Openbaring 9) op het podium van profetische geschiedenis kwam. Het licht dat ontzegeld werd in die tijd is een begrip van Islam, zijn rol in de oprichting van een nieuwe wereldorde en het markeert de verzameling van het overblijfsel van de Adventisten dat God zal gebruiken om de luide roep aan de wereld te brengen (en vele andere thema’s).

De boodschap van de late regen zal niet worden herkend door diegenen die geen interesse hebben in profetische boodschap, en die hun harten niet hebben voorbereid om hem te ontvangen. Maar God zal een volk hebben, die hun harten voorbereiden door berouw, bekering en een studie van Zijn Woord onder gebed. Zij zijn het overblijfsel dat Hij zal gebruiken om de luide roep te geven, en Zijn kinderen uit Babylon te roepen.

1/9. De tijd van de late regen

2/9. De Late regen is het uitstorten van Gods Geest.

3/9. De late regen is een boodschap

4/9. De boodschap van de late regen in 1888

5/9. De late regen en de engel van Openbaring 18

6/9. Eerst de druppels en dan de volle uitstorting

7/9. De late regen in onze dagen

8/9. Voorbereiding voor de late regen

Category: De late regen

De verzegeling

Het zegel van God is de zevende-dags sabbat. En deze staat tegenover het merkteken van het beest, dat is de zondag.

Wanneer het licht der waarheid aan u gepresenteerd is, dat de sabbat van het vierde gebod onthult, en duidelijk wordt dat er geen fundament in Gods Woord is voor zondagsheiliging, maar u houdt vervolgens nog steeds vast een de valse sabbat, en weigert de sabbatdag te heiligen welke God “Mijn heilige dag” noemt, ontvang u het merkteken van het beest. Wanneer vindt dit plaats? Wanneer u het decreet gehoorzaamt dat eist om op zondag het werk neer te leggen en God te aanbidden, terwijl u weet dat er geen woord in de Bijbel staat dat iets anders laat zien dan dat het een normale werkdag is; dan stemt u toe het merkteken van het beest te ontvangen, en weigert u het zegel van God.” {7BC 980.1}

Maar niet iedereen zal het zegel ontvangen.

“Niet allen die belijden de sabbat te houden zullen worden verzegeld. Er zijn velen, zelfs onder degenen die de waarheid aan anderen onderwijzen, die het zegel van God niet zullen ontvangen op hun voorhoofden. Ze hadden het licht van de waarheid, ze wisten de wil van hun meester en begrepen elk punt van ons geloof, maar ze hadden niet de  overeenkomstige werken. Niemand van ons zal óóit het zegel van God ontvangen, terwijl ons karakter ook maar één plek of vlek bevat. Het is aan ons om de gebreken te verhelpen in ons karakter en om de ziele tempel van elke verontreiniging te zuiveren. Dan zal de late regen op ons vallen, zoals de vroege regen viel op de discipelen. Wat doet u, broeders, in het grote werk van de voorbereiding? Degenen die zich verenigen met de wereld, ontvangen de wereldse pasvorm en bereiden zich voor op het ontvangen van het merkteken van het beest. Degenen die zichzelf wantrouwen, die zichzelf verootmoedigen voor God en hun ziel zuiveren door de waarheid te gehoorzamen, deze ontvangen de hemelse mal en bereiden zich voor op het zegel van God op hun voorhoofd. Wanneer het decreet uitgaat en het zegel ingedrukt zal worden, dan zal hun karakter voor alle eeuwigheid rein en vlekkeloos blijven. Nu is het de tijd om ons voor te bereiden. Het zegel van God zal nooit op het voorhoofd van een onreine man of vrouw worden geplaatst. Het zal nooit op het voorhoofd van de ambitieuze, wereld-liefhebbende man of vrouw worden geplaatst. Het zal nooit op het voorhoofd van de man of vrouw met een leugenachtige tong of een bedrieglijk hart worden geplaatst. Iedereen die het zegel wilt ontvangen, moet zonder vlek of rimpel staan voor God.” {Maranatha, 241}

Verzegeling is een verankering in de waarheid:

“Zodra het volk van God aan hun voorhoofd verzegeld is, dit is geen zegel of merkteken dat zichtbaar is, maar een verankering in de waarheid, zowel verstandelijk als geestelijk, zodat ze niet bewogen kunnen worden – zodra Gods volk is verzegeld en voorbereid op de schudding, dan zal het komen. Inderdaad, het is reeds begonnen.” – 4BC 1161 (1902)

De waarheid zal ons vrij maken van zonden. De verankering in de waarheid zorgt ervoor dat de vlekken en rimpels van ons karakter verdwijnen en we het zegel van God kunnen ontvangen. En dat wordt openbaar door het gehoorzamen van Gods geboden en met name Zijn sabbatdag, gedurende de grootste crisis die de wereldgeschiedenis gekend heeft; de zondagswet crisis.

Category: De verzegeling

Profetische sleutels

Zie voor meer informatie deel 11 van de video-serie “Profetische Sleutels”

Het Eeuwig Evangelie: Drie testende boodschappen

De boodschappen van Openbaring 14 zijn de boodschappen waar de wereld door getest moet worden; ze zijn het Eeuwig Evangelie en dienen overal verkondigd te worden.” {CTr 342.5}

“En velen doen hetzelfde vandaag, in 1897, omdat ze geen ervaring gehad hebben in de testende boodschappen bestaande uit de eerste, tweede en derde engelenboodschap. {Ev 613.1}

Twee groepen: De Wijze en Dwaze maagden

Deze testende boodschappen hebben tot gevolg dat zich twee groepen openbaren. De wijze en de dwaze maagden!

“Velen van hen die uitgingen om de bruidegom te ontmoeten onder de boodschappen van de eerste en de tweede engel, verwierpen de derde, de laatste testboodschap, die over de wereld moet worden verkondigd. Eenzelfde positie zal worden ingenomen wanneer de laatste roep weerklinkt. Ieder deel van deze gelijkenis dient zorgvuldig bestudeerd te worden. Wij worden voorgesteld door de wijze of door de dwaze maagden.” {RH, October 31, 1899}

Het Eeuwig evangelie is het werk van Christus
in het creëren en daarna openbaren van twee groepen
van aanbidders, door de introductie van een drievoudige
profetische test-boodschap.

Dit principe vinden we door de gehele Bijbel terug.

Heiligdom; 1. Voorhof – 2. Heilige – 3. Heilige der heiligen
Openbaring 14:6; 1. Vrees God  –  2. Geeft Hem de eer  –  3. Uur des oordeels is gekomen
Johannes 16:8; 1. Zonde  –  2. Gerechtigheid  –  3. Oordeel
Daniel 12:10; 1. Gereinigd  –  2. Wit gemaakt  –  3. Gelouterd
Openbaring 17:14; 1. Geroepenen  –  2. Uitverkorenen  –  3. Gelovigen

 

 

Onze ministry naam is vernoemd naar de engels-talige versie van Jesaja 46:10;

Die het einde verklaard vanaf het begin, en van ouds af die dingen, die nog niet geschied zijn; Die zegt: Mijn raad zal bestaan, en Ik zal al Mijn welbehagen doen.”

Maar is op veel meer principes in Gods Woord gebaseerd, namelijk dat God de “Eerste en de Laatste” is, de “Alpha en de Omega”. en dat God nooit veranderd en altijd hetzelfde is. Maar ook het principe dat er niets nieuws is onder de zon en de geschiedenis zich zal herhalen. Als we al deze principes en karaktereigenschappen van God samenbrengen tot één, dan leert dat ons, dat God middels alle Bijbelse geschiedenissen, “regel op regel” “line upon line” ons vertelt over de laatste generatie.

“De belangrijke hervormingen en godsdienstige bewegingen die Gods werk in de loop der eeuwen hebben bevorderd, vertonen een aantal opvallende gemeenschappelijke kenmerken. De beginselen van Gods handelen met de mens zijn altijd dezelfde. Er zijn in de geschiedenis parallellen te vinden voor de belangrijke bewegingen van tegenwoordig en de ervaringen van de gemeente in het verleden zijn ook voor onze tijd van grote betekenis.” {GC 343.1}

“Alle oude profeten spraken minder voor hun eigen tijd, maar meer voor de onze, zodat hun profetieën van kracht zijn voor ons. “En al deze dingen zijn hunlieden overkomen tot voorbeelden; en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op dewelke de einden der eeuwen gekomen zijn.” 1 Korinthe 10:11.

“De Bijbel heeft haar schatten voor de laatste generatie bijeengebracht en samengebonden. Alle grote gebeurtenissen en ernstige voorvallen in de geschiedenis van het Oude Testament hebben zich reeds en zullen zich nogmaals herhalen in de gemeente van de laatste dagen.…
Hierin (de profeten; OT) worden de verzamelde waarheden ons met kracht bekendgemaakt, zodat wij van hun onderwijs profiteren.” {Selected Messages, Boek 3, 339}

Zie voor meer informatie hierover de video-serie “Profetische Sleutels” en daarin deel 4 t/m 8.

Tegenwoordige waarheid

In 1888 probeerde God zijn Geest op Zijn volk uit te storten. Hij probeerde dat te doen door de boodschap van gerechtigheid door geloof, gepredikt door A.T. Jones en E.J. Waggoner. De Geest der Profetie zegt dat deze boodschap de boodschap van de late regen voor die tijd was:

“De Heer heeft in Zijn grote genade een zeer waardevolle boodschap aan Zijn volk gestuurd door de broeders Waggoner en Jones. Deze boodschap moest de verheven Redder, het offer voor de zonden van de hele wereld, duidelijker aan de wereld tonen. Het toonde de ware rechtvaardiging door geloof; het nodigde de mensen uit om de gerechtigheid van Christus te ontvangen, die zich manifesteert in gehoorzaamheid aan alle geboden van God. Velen hadden Jezus uit het oog verloren. Hun blik moest weer gericht worden op Zijn goddelijke persoon, Zijn verdiensten, en zijn onveranderlijke liefde voor het menselijk geslacht. Alle macht is in Zijn handen gegeven, opdat Hij rijke gaven uitdelen kan aan de mensen, waaronder de onbetaalbare gave van Zijn eigen gerechtigheid aan de hulploze mens. Het is deze boodschap, waarvan God geboden heeft, dat hij aan de wereld gebracht moet worden. Het is de derde engelboodschap, die met luide stem verkondigd moet worden, en samengaat met het uitstorten van Zijn Geest in grote mate.” (1888 Materials 1336)

Maar de Boodschap van 1888 werd afgewezen door de toenmalige leiders van de kerk, en de late regen werd onthouden:

“…een onwilligheid om vooringenomen meningen op te geven, en deze waarheid aan te nemen, lag aan de basis van een groot deel van de oppositie die zich in Minneapolis tegen de boodschap van de HEER door de broeders Waggoner en Jones manifesteerde. Door deze oppositie aan te wakkeren, was Satan succesvol voor een groot deel de speciale kracht van de Heilige Geest, die God aan hen wilde geven, van onze mensen weg te houden. De vijand verhinderde hen die efficiëntie te verkrijgen, die de hunne had kunnen zijn in het uitdragen van de waarheid aan de wereld, zoals de apostelen hem verkondigden na Pinksteren. Het licht dat de hele wereld dient te verlichten met zijn heerlijkheid werd weerstaan, en is door het optreden van onze eigen broeders in grote mate weggehouden van de wereld.” (1888 Materials, 1575)

Jeremia 5:23; “Maar dit volk heeft een afvallig en wederspannig hart; zij zijn afgevallen en heengegaan; En zij zeggen niet in hun hart: Laat ons nu den HEERE, onzen God, vrezen, Die den regen geeft, zo vroegen regen als spaden regen, op Zijn tijd; Die ons de weken, de gezette tijden van den oogst, bewaart. Uw ongerechtigheden wenden die dingen af, en uw zonden weren dat goede van ulieden.”

Jeremia 3:3; “Daarom zijn de regendruppelen ingehouden, en er is geen spade regen geweest. Maar gij hebt een hoerenvoorhoofd, gij weigert schaamrood te worden.”

De tegenwoordige waarheid, en late regen boodschap voor die tijd, is niet de tegenwoordige waarheid voor onze tijd.

“Er is een God die de boodschap geeft die zijn volk zal spreken. Laat geen enkele predikant zich verplicht of gebonden voelen door menselijke bepalingen. Het evangelie moet vervuld worden in overeenstemming met de boodschappen die God ons zendt. Dat wat God Zijn onderdanen geeft om vandaag te spreken, zou 20 jaar geleden misschien geen tegenwoordige waarheid zijn, maar nu is het Gods boodschap voor deze tijd.” {1888 Materials, 133}

“Heilig ze door uw waarheid, uw Woord is de waarheid,” was het gebed van Christus voor Zijn discipelen. In ieder tijdperk heeft God Zijn volk wel een speciale waarheid opgelegd, dat in directe strijd is met de verlangens en bedoelingen van het menselijk hart en dat Zijn kerk neigt te scheiden van de wereld; en het is de opdracht van Zijn dienstknechten om déze boodschap te verkondigen, of men nu luistert of niet. {The Signs of the Times, January 28, 1886.}

Dit neemt uiteraard niet weg, dat de boodschap van gerechtigheid door geloof nog steeds waarheid is. Het is nog steeds waar en dient als zodanig erkent te worden en onderdeel van onze verkondiging te zijn. Echter het brengen van deze boodschap is niet de boodschap die Gods volk (opnieuw) zal opwekken en voorbereiden voor de grote dag des Heeren. God heeft voor deze tijd een nieuwe boodschap, toegepast op deze tijd en onze situatie.

De 1888 boodschap ook nu tegenwoordige waarheid maken, is hetzelfde als de boodschap van Noach tegenwoordige waarheid maken. Wij verkondigen nu net zo min het bouwen van een letterlijke boot, als dat we de 1888 boodschap herhalen als zijnde de tegenwoordige waarheid.

De tegenwoordige waarheid is, zoals het woord zelf al zegt, die waarheid die specifiek in deze tegenwoordige tijd, waarheid is.

Het is heel belangrijk om te realiseren dat elke tijd, zijn eigen waarheid heeft. Noach sprak over het naderende oordeel en bouwde een ark om daar aan te ontkomen en verkondigde de redding door deze Ark. Wij worden nu niet opgedragen een ark te bouwen, en er komt geen letterlijke watervloed over de gehele wereld. Toch hebben we dezelfde boodschap te verkondigen als Noach, een oordeelsboodschap en de zaligmakende woorden om aan dit oordeel te ontkomen, echter toegepast op de tegenwoordige tijd.

Zr. White bevestigt dit principe, dat iets dat nu waarheid is, 20 jaar geleden geen waarheid hoefde te zijn. En andersom uiteraard; iets dat in het verleden tegenwoordige waarheid was, hoeft nu geen tegenwoordige waarheid meer te zijn.

“Er is een God die de boodschap geeft die zijn volk zal spreken. Laat geen enkele predikant zich verplicht of gebonden voelen door menselijke bepalingen. Het evangelie moet vervuld worden in overeenstemming met de boodschappen die God ons zendt. Dat wat God Zijn onderdanen geeft om vandaag te spreken, zou 20 jaar geleden misschien geen tegenwoordige waarheid zijn, maar nu is het Gods boodschap voor deze tijd.” {1888 Materials, 133}

“Heilig ze door uw waarheid, uw Woord is de waarheid,” was het gebed van Christus voor Zijn discipelen. In ieder tijdperk heeft God Zijn volk wel een speciale waarheid opgelegd, dat in directe strijd is met de verlangens en bedoelingen van het menselijk hart en dat Zijn kerk neigt te scheiden van de wereld; en het is de opdracht van Zijn dienstknechten om déze boodschap te verkondigen, of men nu luistert of niet. {The Signs of the Times, January 28, 1886.}

“God heeft voor zijn gemeente in iedere generatie een bijzondere waarheid en een bijzonder werk.” {COL, 79}

En de tegenwoordige aandacht moet onze volle aandacht krijgen!

“Ik zag dat we geen tijd hadden om te verkwisten in het luisteren naar fabels. Onze aandacht moet niet op die manier worden afgeleid, maar moet vervuld zijn met tegenwoordige waarheid en moet zoekende zijn naar waarheid, zodat we een grondiger kennis mogen verkrijgen van onze standpunten, zodat we met zachtmoedigheid in staat zijn om vanuit de geschriften een reden te geven voor onze hoop.  Als ons valse leerstellingen en gevaarlijke dwalingen worden opgedrongen, kunnen wij niet verblijven in die waarheden die het huis van Israel moet voorbereiden om te kunnen staan op de dag des Heere.” {EW 125.1}

 

Maar uw vraag is natuurlijk, wat is de tegenwoordige waarheid voor onze tijd?

De Bijbel leert dat wij de laatste generatie van deze wereldgeschiedenis zijn. Sinds 9/11 (2001) bereidt God, binnen Zijn laatste gemeente, een volk voor dat zonder vlek of rimpel zal staan bij de uitvaardiging van de zondagswet in de VS. En bij de uitvaardiging van deze zondagswet zal de genadedeur voor alle Zevende-dags Adventisten gesloten zijn. Dan zal binnen Gods gemeente het kaf van het koren gescheiden zijn. Zevende-dags Adventisten ontvangen daar óf het zegel van God, óf het merkteken van het beest. Dan zullen zij die het zegel van God hebben de volle uitstorting van de late regen ontvangen en de luide roep van de derde engel brengen naar de rest van de wereld, tot het moment waarop Michael zal opstaan en de genadedeur voor de gehele mensheid sluit.

Om het koren van het kaf te scheiden binnen Zijn gemeente, zend God een profetische boodschap. Wordt deze boodschap verworpen, dan wordt Christus verworpen, want het is de boodschap die Christus tot Zijn geliefde volk zond om het voor te bereiden voor die grote dag.

Deze boodschap is zaligmakend. Deze boodschap is leven of dood. Deze boodschap is, op dit moment, speciaal voor Zevende-dags Adventisten… zoals Christus speciaal voor de Joden een boodschap had.

Onze boodschap is een leven-en-dood boodschap en we moeten deze boodschap doen voorkomen als is het, – de grote kracht Gods. Dan zal de Heer het effectief maken. Wij dienen het met z’n enorme kracht te verkondigen.” Letter 209, 1899.

 

 

ZDA

Ja. Zevende-dags Adventisten zijn door God in de wereld gezet om de laatste waarschuwingsboodschap, tot een wereld die verloren gaat, te verkondigen.

Zevende-dags Adventisten zijn door God uitverkoren als een apartgezet volk, afgescheiden van de wereld. Met de pikhouweel van de waarheid heeft Hij hen uit de steengroeve van de wereld gehakt en hen aan Zich verbonden. Hij heeft hen tot Zijn vertegenwoordigers gemaakt en heeft hen geroepen Zijn gezanten te zijn in de laatste fase van het verlossingswerk. De grootste rijkdom aan waarheid die ooit aan stervelingen is toevertrouwd, de meest plechtige en ernstige waarschuwingen, die ooit door God aan mensen zijn gezonden, zijn aan hen gegeven: zij moeten die aan de wereld doorgeven.” – {7T 138} (1902)

Zevende-dags Adventisten zijn met een speciale bedoeling in de wereld geplaatst als wachters en lichtdragers. Aan hen is de opdracht gegeven, de laatste waarschuwing te brengen aan een wereld die verloren gaat. Er straalt schitterend licht uit het Woord van God op hen. Ze hebben een opdracht gekregen, die heel plechtig en belangrijk is: de verkondiging van de boodschappen van de Eerste, Tweede en Derde Engel. Geen andere taak is zó belangrijk. Ze mogen hun aandacht door niets anders laten opslokken.” – 9T 19 (1909)

Maar dit maakt Zevende-dags Adventisten niet beter dan anderen. Het betekent niet dat zij per definitie allemaal gered zijn. Nee! Wel hebben zij een uiterst grote verantwoordelijkheid gekregen die niet genegeerd mag worden.

“De naam Zevende-dags Adventist draagt de ware kenmerken van ons geloof uit, en zal de vragende ziel overtuigen. Als een pijl uit de koker van de Heer, zal het de overtreders van Gods wet verwonden en zal het leiden tot berouw tot God en geloof in onze Here Jezus Christus.” {1T 224}

Christus was een Zevende-dags Adventist, in alle intenties en doelen. Hij was het die Mozes op de berg riep en hem instructies gaf voor Zijn volk.” {MM 49}

“Wij zijn Zevende-dags Adventisten. Schamen wij ons voor onze naam? Wij antwoorden, Nee, nee! Volstrekt niet. Het is de naam die de Heer ons gegeven heeft. Het wijst op de waarheid welke de test is voor de kerken. …” {FLB 304.4}

“…wij zijn volkomen confessioneel; we hebben een heilige naam van God gekregen en staan onder Zijn theocratie.” {7T 108}

 

 

Category: ZDA

Als het met de Joden kon gebeuren, waarom niet met ZDAdventisten? Zuster White lijkt het hier mee eens te zijn.

“De Heere Jezus zal altijd een uitverkoren volk hebben dat Hem dienstbaar is. Toen het Joodse volk Christus verwierp, de Prins des levens, nam Hij van hun het Koninkrijk Gods en gaf het aan de Heidenen. God zal volgens dit principe blijven werken binnen elk onderdeel van Zijn werk. Wanneer een kerk ontrouw blijkt te zijn aan het Woord van de Heer, ongeacht hun positie, hoe hoog en heilig ook hun roeping, de Heer kan dan niet langer meer met hen werken. Anderen worden dan gekozen om belangrijke verantwoordelijkheden te dragen.” {LDE 59.1,2}

Maar zegt zuster White niet dat de ZDA-kerk nimmer zal vallen?

Het lijkt er misschien op dat de kerk op het punt staat te vallen, maar het zal niet vallen. Het zal blijven bestaan, terwijl de zondaren in Sion eruit worden gezift – het kaf wordt van het kostbare graan gescheiden. Dit is een verschrikkelijk oordeel, maar ondanks dat moet het plaatsvinden. Alleen zij die overwonnen door het bloed van het Lam en het woord van hun getuigenis, zullen met de getrouwen en rechtvaardigen gevonden worden, zonder smet of vlek door de zonde, zonder bedrog in hun mond.” {2SM 380}

Laten we eerst terug gaan naar hoe God de Joden passeerde. Want passeerde Hij hen werkelijk? Nee in bepaald opzicht niet, Jezus verkoos 12 discipelen, Joden, en daarmee heeft Hij het werk afgemaakt. Jezus zifte Zijn gemeente. Door de verkondiging van Zijn boodschap werd duidelijk dat de Joden in z’n algmeenheid het Eeuwig Evangelie niet verstonden, de Messias niet herkende en hun koers niet veranderde toen God Zijn Zoon zond om dit duidelijk te maken. Vervolgens worden onder de Joden 12 mannen geselecteerd en zij vervullen uiteindelijk die opdracht die aan de Joden als natie was gegeven.

Nu terug naar onze tijd. Als we deze twee citaten nu eens samenvoegen, wat laat dat dan zien?
Citaat 2 zegt: God zal Zijn gemeente ziften van alle onrechtvaardigen, zodat er geen zondaar meer overblijft in Sion.
Citaat 1 zegt: Anderen worden gekozen als Gods gemeente ontrouw blijkt te zijn aan God.

We weten dat de geschiedenis zich herhaald, en dat wij de geschiedenis van het Oude Israel herhalen. We weten ook dat Gods handelingen met de mens altijd dezelfde zijn. Daarom geloven we dat God ook nu onder ZDAdventisten een boodschap zend die Gods volk zal ziften van onrechtvaardigen. Deze boodschap maakt openbaar wie werkelijk een volgeling van Christus is, en wie niet. En dat God ook nu voorbij gaat aan de leiderschap van de gemeente, om het werk af te maken met hen die niet aan de scholen van de kerk gestudeerd hebben, is wat de geschiedenis van Johannes de Doper en Jezus en Zijn discipelen eenvoudig laat zien.

“Vandaag verkiest God mannen zoals Hij Mozes verkoos, om Zijn boodschappers te zijn. Deze mannen zullen als eerst instructie van God ontvangen; dan zullen ze dat wat zij ontvingen moeten verkondigen, “regel op regel, gebod op gebod, hier een weinig daar een weinig.” Ieder woord dat zij spreken dient in waarheid gesproken te worden.

“Het is angstwekkend gevaarlijk om nu niet in staat te zijn waarheid te onderscheiden. Zij die het woord van God verkondigen moeten mannen zijn die Zijn wil kennen. Zij moeten zorgvuldig zijn zodat ze geen fouten maken. Ze dienen mannen van kennis te zijn, en in staat te zijn anderen te onderwijzen. Hoe kunnen zij duidelijk en intelligent over de zaken Gods spreken, als zij geen gemeenschap met Hem hebben? Ze moeten wijsheid van boven verwerven. Ze moeten onmiddellijk klaar staan, gelegen of ongelegen, altijd bereid voor datgene waar ze voor geroepen kunnen worden.

De lippen der priesters zullen de wetenschap bewaren, en men zal uit zijn mond de wet zoeken; want hij is een engel des HEEREN der heirscharen.” De mensen dienen hem om raad te vragen, want hij is Gods uitverkoren boodschapper. Ze dienen niet alleen te luisteren, maar zij zouden ook vragen moeten stellen, zodat ze een duidelijke kennis der waarheid hebben. Hij mag zijn kennis niet bij hen weghouden, maar dient het als heilig te beschouwen, om aan andere te verkondigen. Zijn verstand dient een schatkamer van goede dingen te zijn, vanwaar, wanneer een gelegenheid zich aandoet, hij een “Zo spreekt de Heere” kan voortbrengen.” {RH October 13, 1904 Par. 11-13}

Sinds 9/11 passeert God Zijn gevestigde gemeente (leiderschap) en roept God boodschappers in Zijn gemeente om het werk te doen dat de gehele gemeente had moeten doen. Zoals God 12 discipelen, Joden, verkoos om Zijn dienstknechten te zijn, zo verkiest God nu broeders en zuster uit Zijn laatste gemeente om Zijn discipelen te zijn.

De gevestigde gemeente is niet meer het instrument waarmee God Zijn werk kan afmaken, daarom “zal het lijken of de gemeente valt”, maar zij zal niet vallen omdat God sinds 9/11 “anderen heeft gekozen om belangrijke verantwoordelijkheden te dragen”. Gods gemeente wordt gezift van het kaf, zodat alleen het koren zal overblijven.

 

 

Category: ZDA

Nee, zeer zeker niet.

“Die beweren dat de gemeenten der Zevende-Dags Adventisten Babylon of een onderdeel van Babylon vormen, kunnen beter thuis blijven. Laten ze daarmede ophouden en liever nagaan wat de boodschap is die voor deze tijd verkondigd moet worden. In plaats van samen te werken met Goddelijke werktuigen om een volk voor te bereiden dat zal staan in de dag des Heren, spelen ze onder één hoedje met hem die een aanklager der broederen is, die hen dag en nacht voor God aanklaagt” {2TT 355}

Maar dat neemt niet weg dat Gods volk in een ernstig slechte toestand verkeerd. Zoals de Joden, Gods volk, blind arm en naakt waren over alles wat met de ware Godsdienst te maken had, bleef het Gods uitverkoren volk en zond God keer op keer profeten om Zijn volk op te wekken.

Zo ook wij. Zevende-dags Adventisten zijn Gods uitverkoren volk. Maar dat neemt niet weg dat we arm, blind en naakt zijn en in een ellendige staat verkeren. Ook nu zend God boodschappers tot Zijn volk om het volk op te wekken!

U kunt de Bijbel er op naslaan hoe het volk met Gods dienstknechten is om gegaan en met de boodschappen die zij verkondigden. En hiermee ontvangt u een blik in onze tijd!

 

Category: ZDA