De 2020 video-opnames; de toename aan kennis.

Sinds mei 2020 worden op het Midnight Watch YT-kanaal bijna wekelijks nieuwe studies ge-upload. Onderstaande playlist bevat alle opnames van 2020.

Thema’s als:
– “Het Gouden Kalf van het Adventisme”,
– “Van Relfe naar Walter Veith”,
– “De Ramsey Theorie”
– “Ninja Schapen”
– “Millerieten Geschiedenis
– “Burgeroorlog”
– “Het spreken van een Natie”
– … en meer.

Zijn we een politieke beweging geworden?

De afgelopen maanden hebben diverse criticasters buiten onze beweging de beschuldiging geuit dat we de derde engel de rug hebben toegekeerd en veranderd zijn in een politieke beweging. Passages vanuit de Geest der Profetie worden op een oppervlakkige manier gebruikt in een poging te insinueren dat de mensen in de beweging tegen het Woord van God in gaan als ze een standpunt durven in te nemen over enkele van de meest verdeeldheid zaaiende politieke kwesties van vandaag.

De traditionele Adventistische benadering van neutraal blijven m.b.t. politieke onderwerpen zoals deze, is niet in overeenstemming met Gods woord, en de geschiedenis”

De specifieke thema’s in kwestie zijn de onderwerpen racisme, gendergelijkheid, en de talloze samenzweringstheorieën en valse verhalen die worden gebruikt om onderdrukkende en discriminerende houdingen te rechtvaardigen. In dit artikel wordt getracht vast te stellen dat het volk van God vereist is deze onderwerpen te begrijpen, en dat zij tevens het juiste standpunt over deze thema’s dient in te nemen, in overeenstemming met hetgeen reeds in de beweging gepresenteerd is. De traditionele Adventistische benadering van neutraal blijven m.b.t. politieke onderwerpen zoals deze, is niet in overeenstemming met Gods woord, en de geschiedenis. Ook een correcte lezing van de geschriften van Ellen White, in de juiste context, bevestigen de boodschap van de beweging op dit gebied.

De 2520 in het juiste licht

De 2520 is de leer die aantoonbaar de meeste controverse heeft veroorzaakt tussen onze beweging en het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Het is de primaire doctrine waarom de kerk velen van ons onder de tucht heeft geplaatst of uit de kerk heeft verwijderd, wat in 2012 dan ook massaal is gebeurd (niet in Nederland, voor zover wij weten). James White schreef ertegen en Ellen White zweeg. Sterker nog, ze beschrijft de 2520 zelf nergens in haar geschriften. De Millerieten hebben de 2520 in 1863 verworpen en de Adventisten hebben het vervolgens nooit meer behandeld, totdat deze beweging het in 2009 in een twintig uur durende videoserie van ouderling Parminder Biant opnieuw bevestigde. Als we het extra licht over de 2520, dat sinds 2009 is gepubliceerd, aan deze serie toevoegen, dan is er nu ontelbaar veel uur aan materiaal beschikbaar. Het belang van deze doctrine vraagt om aandacht en het doel van dit artikel is dan ook om de lezer aan te moedigen dat materiaal te onderzoeken.

De 2520 is de sleutel voor het verstaan van de profetische tijd waarin wij leven.”

Het is al een poosje stil rond het onderwerp van de 2520. De piek van de discussie, ook in Nederland, was tussen 2012 en 2014. Daarna is het thema inhoudelijk weinig meer besproken, wel is het stempel van ‘2520’ altijd blijven hangen aan onze beweging, of onze ministries. We worden vaak de 2520-mensen, of de 2520-beweging genoemd. Hoewel velen van ons deze titel met trots zouden aannemen, geeft het toch ook niet het juiste beeld van wie wij zijn. De meeste mensen kennen ons als de groep die in de 2520 gelooft, en daar blijft het dan bij.

Buiten het feit dat onze beweging groter en rijker is dan de 2520 alleen, heeft de 2520 tot op heden een essentiële plaats in onze beweging. Hoewel de 2520 op het eerste gezicht niet meer dan een profetie van de Millerieten is, en daarom weinig relevant voor ons lijkt, is de 2520 echter de sleutel gebleken voor het verstaan van de profetische tijd waarin wij nu leven.

We hebben moeten erkennen dat er fouten zijn gemaakt.”

Toch heeft onze beweging in de afgelopen jaren nog veel moeten leren over de 2520, maar nog veel belangrijker, ook veel moeten afleren. We hebben moeten erkennen dat er fouten zijn gemaakt. Er is o.a. in de discussies omtrent de 2520 gebleken dat we niet altijd correct zijn geweest in onze argumentatie. Hoewel we nog steeds geloven dat de 2520 waarheid is, moeten we wel erkennen dat de argumenten om tot onze conclusies te komen in het verleden niet altijd even juist zijn geweest. Wij beweerden in het verleden dat de Bijbel echt sprak over “7 tijden” in Leviticus 26, en dat deze woorden een zuivere tijdprofetie beschrijven. Inmiddels hebben we over deze benadering andere inzichten. We hebben ingezien dat het gebruik van Leviticus 26 op deze manier verkeerd is geweest. Methodologie is cruciaal gebleken!

Het volgende artikel probeert kort weer te geven hoe we de 2520 nu onderbouwen, maar is tegelijk geen studie die het volledige thema behandelt. Het doel van dit artikel is om de lezer aan te moedigen deze leer zelf verder te onderzoeken.

Liberale en conservatieve Adventisten

Ware vrijheid in gevaar

In het volgende artikel spreken we over Moreel Liberalen. Wat is dat precies?

We maken onderscheid tussen twee groepen mensen die beide hun idealen nastreven, we hebben het over conservatieven en liberalen. Deze stromingen streven hun idealen na op zowel morele als sociale aspecten in het leven. We zien deze tweedeling in zowel de samenleving, als in de politiek, maar ook in Gods gemeente. In de samenleving en politiek worden deze groepen steeds duidelijker zichtbaar en steeds rivaliserender. Met name de opkomst van rechts-conservatieve presidenten, politieke partijen en politici schetst de trend van de laatste jaren. De opkomst van Donald Trump in Amerika, BREXIT in het VK, de opkomst van Forum voor Democratie en Thierry Baudet in Nederland, etc., en allen hebben ze vergelijkbare idealen. Ze zijn allemaal bijzonder nationalistisch, ze zijn anti-Europa of anti-VN, en anti-immigratie. Opvallend is ook hun overeenkomst in hun beleid m.b.t. de media en wetenschap. Alle rechts-conservatieve politici delen de overtuiging dat de media en de wetenschap corrupt en niet te vertrouwen zijn. Ze houden er hun eigen waarheden en complottheorieën op na, afkomstig van dubieuze bronnen en wetenschappers.

God verwacht van ons Sociaal Liberaal te zijn, en Moreel Conservatief”

Dit alles is zeer zorgwekkend, maar wordt nog zorgwekkender als blijkt dat deze trend zich tevens in Gods gemeente voordoet. Wij geloven dat God van ons verwacht Sociaal Liberaal te zijn, en Moreel Conservatief. Maar Adventisten in z’n algemeenheid, en ook mensen binnen onze beweging lijken gevangen te worden genomen in een valstrik waar ze maar moeilijk weer uit kunnen komen. Deze valstrik kent twee kanten, of ze vallen in de ene greppel: Sociaal conservatief, of in de andere greppel: Moreel liberaal.

Sociaal Conservatieve hebben problemen met migranten, de LHBT-gemeenschap, gelijke rechten voor vrouwen, abortus etc.. Moreel Liberale zijn zij die denken dat alles kan en alles mag. Dat er geen beperkingen zijn op het gebied van morele zaken, zoals bijvoorbeeld seksualiteit, eten en drinken, en kleding.

Het volgende artikel gaat met name over de valstrik die Moreel Liberalisme heet. Een trend die onder onze beweging wordt waargenomen nadat bekend werd dat we in het verleden te Sociaal Conservatief zijn geweest en dus Liberaler moeten zijn t.o.v. onze medemens. Nu echter slaan velen door, door te zeggen dat we tevens Moreel Liberaal dienen te zijn en de ‘checks and balances’ van Gods wet niet meer van toepassing zijn voor onze tijd.

Het volgende artikel probeert deze zorgelijke tendens te bespreken, en tevens uit te leggen waarom Moreel Liberalisme een dodelijk misverstand is.

⚛ Onze Dispensatie en Gods Methode

⚛ Het werk van God heeft zich van eeuw tot eeuw op verschillende wijze geopenbaard. De eisen die hij stelde waren voor elke generatie anders, en dit tot grote ontsteltenis van Zijn volk. Deze schijnbare veranderingen zijn verantwoordelijk geweest voor de polarisatie onder Gods volk, vanwege de vraag of die veranderingen wel of niet in overeenstemming waren met het karakter van God. Deze polarisatie zou hun eeuwige bestemming bepalen, met als gevolg twee klassen van aanbidders. Dit fenomeen, dat God in verschillende tijdsperioden andere eisen stelt, kan worden verklaard door het concept van dispensationalisme. Het doel van dit artikel is om te laten zien wat de fundamentele reden van God is, om dispensaties te gebruiken ter volbrenging van zijn werk, en dat dit concept bij Hem is ontstaan, en niet bij de Jezuïeten.

“Het kruis was een civielrechtelijke veroordeling… De positie die een Jood zowel als een Heiden innam in deze civielrechtelijke kwestie met religieuze tint werd een thema van levensbelang.”

⚛ Dit artikel laat zien dat het altijd Gods doel is geweest de wereld te bereiken met het evangelie, en dat de kerk het instrument is om dit te bewerkstelligen. En dat God de politieke, religieuze en sociale thema’s van elke tijd gebruikt voor de verspreiding van het evangelie. Het kruis was een civielrechtelijke veroordeling van Hem die door de Romeinen als een politiek delinquent werd beschouwd. Het werd een demonstratie van hoe onrechtvaardig het Romeinse bewind was. De positie die een Jood zowel als een Heiden innam in deze civielrechtelijke kwestie met religieuze tint werd een thema van levensbelang.

⚛ God gebruikt de politieke, sociale en religieuze systemen voor het maken van een test waaruit zal blijken aan welke kant van de betreffende onderwerpen de mensen staan; zo krijgen zij de gelegenheid om zelf te oordelen of zij het eens zijn met het standpunt dat God heeft ingenomen omtrent het specifieke thema, of niet.

⚛ In 1889 schreef zuster White: “De kwestie van het dwingend opleggen van de zondagsrust is een zaak geworden van nationaal belang.” 5T 711.3 Omdat het al een wijdverbreide belangstelling had gewekt kon God dit thema, over de dag van aanbidding, in die tijd gebruiken om het evangelie naar de wereld te brengen. De tijd, of dispensatie bepaalde de profetische test. De bijzondere waarheden van de derde engel werden zo aangepast aan de omstandigheden van de toenmalige generatie. Zou dit voor vandaag de dag ook het geval kunnen zijn?

“God heeft de belangrijke thema’s in de wereld van vandaag genomen en heeft ze tot een test gemaakt…”

Zevende-dags Adventisten vandaag interpreteren inspiratie op precies dezelfde manier zoals onze voorvaderen in de 1880-er en 1890-er jaren dat deden. Ze nemen de waarheden van een dispensatie in het verleden en passen die toe op de huidige dispensatie. Ze hebben de waarheden van de drie engelen verkeerd geplaatst; ze projecteren hun primaire vervulling in de toekomst. De Joden maakten een soortgelijke fout door de dispensatiewaarheden van de Tweede Advent op de dispensatie van de Eerste Advent van Christus toe te passen. Zo slaagden zij er niet in, om niet alleen de tijd , maar ook de manier waarop Hij zou komen te herkennen, d.w.z. hoe Zijn eerste komst eruitzag. Dit bracht hen ertoe om Christus te kruisigen en de profetie aan de verkeerde kant te vervullen. We zien vandaag de dag de overtuiging van broeders en zusters in de Adventkerk dat de Zondagswetten van Constantijn, Clovis en Senator Blair in onze geschiedenis weer in vervulling zullen gaan. Dit is een verkeerde lezing en verkeerde interpretatie van de Schrift. God heeft de belangrijke thema’s in de wereld van vandaag genomen en heeft ze tot een test gemaakt die berekend is om de gedachten van de leden van zijn kerk te openbaren. Als test worden zij geconfronteerd met Amerikaans vs. niet-Amerikaans (multinationaal) leiderschap om aan te tonen of de mensen geloven dat Amerika als het sieraadland boven andere naties moet worden verheven, of dat zij geloven dat God mensen van alle rassen en nationaliteiten met gelijkwaardigheid behandelt.