⚛ Onze Dispensatie en Gods Methode

⚛ Het werk van God heeft zich van eeuw tot eeuw op verschillende wijze geopenbaard. De eisen die hij stelde waren voor elke generatie anders, en dit tot grote ontsteltenis van Zijn volk. Deze schijnbare veranderingen zijn verantwoordelijk geweest voor de polarisatie onder Gods volk, vanwege de vraag of die veranderingen wel of niet in overeenstemming waren met het karakter van God. Deze polarisatie zou hun eeuwige bestemming bepalen, met als gevolg twee klassen van aanbidders. Dit fenomeen, dat God in verschillende tijdsperioden andere eisen stelt, kan worden verklaard door het concept van dispensationalisme. Het doel van dit artikel is om te laten zien wat de fundamentele reden van God is, om dispensaties te gebruiken ter volbrenging van zijn werk, en dat dit concept bij Hem is ontstaan, en niet bij de Jezuïeten.

“Het kruis was een civielrechtelijke veroordeling… De positie die een Jood zowel als een Heiden innam in deze civielrechtelijke kwestie met religieuze tint werd een thema van levensbelang.”

⚛ Dit artikel laat zien dat het altijd Gods doel is geweest de wereld te bereiken met het evangelie, en dat de kerk het instrument is om dit te bewerkstelligen. En dat God de politieke, religieuze en sociale thema’s van elke tijd gebruikt voor de verspreiding van het evangelie. Het kruis was een civielrechtelijke veroordeling van Hem die door de Romeinen als een politiek delinquent werd beschouwd. Het werd een demonstratie van hoe onrechtvaardig het Romeinse bewind was. De positie die een Jood zowel als een Heiden innam in deze civielrechtelijke kwestie met religieuze tint werd een thema van levensbelang.

⚛ God gebruikt de politieke, sociale en religieuze systemen voor het maken van een test waaruit zal blijken aan welke kant van de betreffende onderwerpen de mensen staan; zo krijgen zij de gelegenheid om zelf te oordelen of zij het eens zijn met het standpunt dat God heeft ingenomen omtrent het specifieke thema, of niet.

⚛ In 1889 schreef zuster White: “De kwestie van het dwingend opleggen van de zondagsrust is een zaak geworden van nationaal belang.” 5T 711.3 Omdat het al een wijdverbreide belangstelling had gewekt kon God dit thema, over de dag van aanbidding, in die tijd gebruiken om het evangelie naar de wereld te brengen. De tijd, of dispensatie bepaalde de profetische test. De bijzondere waarheden van de derde engel werden zo aangepast aan de omstandigheden van de toenmalige generatie. Zou dit voor vandaag de dag ook het geval kunnen zijn?

“God heeft de belangrijke thema’s in de wereld van vandaag genomen en heeft ze tot een test gemaakt…”

Zevende-dags Adventisten vandaag interpreteren inspiratie op precies dezelfde manier zoals onze voorvaderen in de 1880-er en 1890-er jaren dat deden. Ze nemen de waarheden van een dispensatie in het verleden en passen die toe op de huidige dispensatie. Ze hebben de waarheden van de drie engelen verkeerd geplaatst; ze projecteren hun primaire vervulling in de toekomst. De Joden maakten een soortgelijke fout door de dispensatiewaarheden van de Tweede Advent op de dispensatie van de Eerste Advent van Christus toe te passen. Zo slaagden zij er niet in, om niet alleen de tijd , maar ook de manier waarop Hij zou komen te herkennen, d.w.z. hoe Zijn eerste komst eruitzag. Dit bracht hen ertoe om Christus te kruisigen en de profetie aan de verkeerde kant te vervullen. We zien vandaag de dag de overtuiging van broeders en zusters in de Adventkerk dat de Zondagswetten van Constantijn, Clovis en Senator Blair in onze geschiedenis weer in vervulling zullen gaan. Dit is een verkeerde lezing en verkeerde interpretatie van de Schrift. God heeft de belangrijke thema’s in de wereld van vandaag genomen en heeft ze tot een test gemaakt die berekend is om de gedachten van de leden van zijn kerk te openbaren. Als test worden zij geconfronteerd met Amerikaans vs. niet-Amerikaans (multinationaal) leiderschap om aan te tonen of de mensen geloven dat Amerika als het sieraadland boven andere naties moet worden verheven, of dat zij geloven dat God mensen van alle rassen en nationaliteiten met gelijkwaardigheid behandelt.

Gelijkheid tussen man en vrouw, en de belofte van herstel 👩👨

Het onderwerp van gelijkheid is niet meer uit het nieuws en uit onze samenleving weg te denken. We worden dagelijks geconfronteerd met dit thema en men verwacht dan ook dat u daar inmiddels een positie over ingenomen hebt.

Welke positie heeft u ingenomen in de tegenwoordige discussie omtrent gelijkheid? Hoe staat u tegen racisme, of hoe staat u tegenover nationalisme, tegenover seksisme, of homofobie? Wist u bijvoorbeeld dat nog niet lang geleden vrouwen gearresteerd konden worden voor het dragen van een broek in het openbaar. >>

“Het onderwerp van gelijkheid in de vorm van nationalisme, seksisme en homofobie is het onderwerp waaruit de laatste grote test voor de sluiting van de genadetijd zal bestaan, niet zondagsviering.”

Het thema van gelijkheid is niet eenvoudigweg een onderwerp dat tegenwoordig veel in de seculiere pers besproken wordt, nee, het is een profetisch thema. Het feit dat dit thema steeds meer aandacht krijgt, zoals de discussie m.b.t. het geweld in Amerika tegen zwarte mensen, of de discussie in Nederland over Zwarte Piet, of de algemene islamofobie die er in Westerse landen heerst, is een vervulling van profetie.

Dat DEB-ministries niet gelooft in een letterlijke vervulling van de Zondagswet zoals deze door Ellen White en Zevende-dags Adventisten wordt voorspeld is inmiddels wel bekend. Het onderwerp van gelijkheid in de vorm van nationalisme, seksisme en homofobie is het onderwerp waaruit de laatste grote test voor de sluiting van de genadetijd zal bestaan, niet zondagsviering.

Indien u werkelijk gelooft dat spoedig een letterlijke Zondagswet zal komen, waar vinden we dan de discussie over dit thema in de seculiere pers, want dat is wat we zouden moeten zien? Zuster White zegt dat het onderwerp van verplichte zondagsviering de gemoederen overal zal bezighouden nog voordat de daadwerkelijke Zondagswet zal worden uitgevaardigd (zie GC 605.3 in de voettekst). Nergens in de wereld, behalve onder Adventisten, zien we dat dit thema de mensen bezighoudt.

Het onderwerp dat op dit moment de gemoederen wel bezighoudt is het onderwerp van gelijkheid. Het is de onrust die vooraf gaat aan de grote test. Zuster White spreekt van de Zondagswet als de grote test voor de sluiting van de genadedeur, echter in de context van de 1890-er jaren. Een vergelijkbare grote test zal ook voor onze tijd plaatsvinden, maar in een andere vorm namelijk: nationalisme, seksisme en homofobie. De onrust die nu in de samenleving in toenemende mate zichtbaar wordt, is de onrust waarover zuster White spreekt in GC 605.3 (zie aanhef van deze email). Het is een teken dat de grote test nabij is. De vraag is echter waar staat u in deze discussie, want voor velen zal deze test helaas voorbij gaan alsof deze nooit heeft plaatsvonden.

U zult meer over deze thema’s lezen in onze volgende nieuwsbrieven, en op onze website.

Download en lees de studie “Gelijkheid van Vrouw en Man en de Belofte van Herstel”.

Of download het nieuwe artikel onder ‘Downloads’ > ‘Studies & Documenten’.

——————————-
Voettekst:

Het zal de gemoederen bezighouden
“Tot nu toe zijn zij die de boodschap van de derde engel verkondigen vaak als onheilsprofeten beschouwd. Hun waarschuwing dat de onverdraagzaamheid op godsdienstig gebied de overhand zal krijgen in de Verenigde Staten en dat Kerk en Staat zullen samengaan om de mensen die Gods geboden bewaren te vervolgen, zijn als absurd en onzinnig beschouwd. Er is met grote stelligheid beweerd dat dit land nooit anders kan worden dan het altijd geweest is: de verdediger van de godsdienstvrijheid. Maar wanneer het probleem van een verplichte zondagsviering de gemoederen overal zal bezighouden, zal men de gebeurtenis waar men zolang aan getwijfeld heeft en waar men zo ongelovig tegenover stond, steeds naderbij zien komen en dan zal de boodschap van de derde engel een effect hebben dat het eerder niet had kunnen hebben. {GC 605.3}

Een 3-delige serie van ‘The New York Times’. De 3e Wereld Oorlog is al onderweg!

Zie deze driedelige serie van New York Times.

Deel 1: ‘We onthullen hoe een van de grootste nepnieuwsverhalen ooit verzonnen – de 1984 AIDS-is-een-biologische-wapen hoax – viral ging in het pre-internet tijdperk. Maak kennis met de KGB-agenten die het hebben uitgevonden en de ‘waarheidspolitie’ dat het hebben vernietigd. Althans, voor een klein deel.’

Deel 2: ‘Het Pizzagate verhaal: dezelfde tactieken, nieuwe technologieën. Hoe de zeven regels van Sovjet desinformatie worden gebruikt om de valse nieuwsverhalen van vandaag te creëren.’

Deel 3: ‘Regeringen van Pakistan tot Mexico en Washington zijn hopeloos toegerust om desinformatieoorlogvoering te bestrijden. Oost-Europese landen die in de schaduw van Rusland leven, kunnen ons leren hoe we kunnen terug vechten, maar alleen als onze politici besluiten om niet langer van deze tactiek te profiteren en ze in plaats daarvan te bevechten.’

Uriah Smith’ Daniël en de Openbaring

Een aantal belangrijke hoofdstukken uit het boek Daniël en de Openbaring van Uriah Smith hebben we digitaal beschikbaar gemaakt op onze website. Op dit moment zijn Daniël 11, en Openbaring 8 en 9 beschikbaar gemaakt. In de toekomst worden daar mogelijk nog andere hoofdstukken aan toegevoegd. Zie de documenten hier in de sectie Studies en Documenten.

Het hoofdstuk van Daniël 11 is beschikbaar gemaakt omdat dit hoofdstuk erg belangrijk is gebleken in het verstaan van de tegenwoordige waarheid. Niet alleen de laatste zes verzen, maar het hele hoofdstuk is een beschrijving van de laatste dagen. Er zijn presentaties vrijgegeven over Daniël 11:40-45 en recentelijk zijn er presentaties gemaakt over het nieuwe licht afkomstig uit Daniël 11. Echter, een juist begrip van, het de originele betekenis van deze verzen is essentieel om het nieuwe licht uit deze verzen te begrijpen. Dit boek van Uriah Smith is een uitstekend instrument om een correct begrip van Daniël 11 te krijgen.

Openbaring 8 en 9 zijn ook beschikbaar gemaakt in het Download – Daniel 11Nederlands. Deze hoofdstukken beschrijven de eerste t/m de zesde bazuin en de eerste en tweede wee. In toekomstige presentaties zal blijken dat een juist begrip van deze hoofdstukken fundamenteel is in het verstaan van de tegenwoordige waarheid in onze tijd.

Tegenwoordige waarheid, een test!

De Schriften worden voor Gods volk voortdurend verder geopend. Er is altijd, en er zal altijd een waarheid zijn die speciaal van toepassing is op iedere generatie. De boodschap aan Noach gegeven was tegenwoordige waarheid voor die tijd; en als de mensen deze boodschap hadden aangenomen, dan zouden ze bewaard gebleven zijn voor het drinken van de wateren van de vloed. Stelt u zich eens voor dat een groep mensen vandaag de dag zou zeggen: “Wij hebben alle waarheden die onze vaderen hadden; wij hebben geen behoefte aan meer waarheden,” en God zou hen een boodschap zenden zoals hij deed voor Ninevé. Wat zou het resultaat zijn? – Gelijk aan dat van de Ninevieten als ze zich niet bekeerd zouden hebben. Een oordeel was uitgesproken over hen, maar hun berouw redde hen. Wij zouden dankbaar moeten zijn met een God die zich van het dreigende kwaad laat bekeren, wanneer de dwalenden in oprecht berouw tot hem keren.” RH, 29 juni, 1886 par. 9

Zo mogen we veronderstellen dat God ook in onze tijd een waarheid heeft die speciaal op onze generatie van toepassing is, want God veranderd niet. Onderzoekt uzelf in hoeverre u onderdeel bent van de mensen die claimen in alle waarheden van hun vaderen te wandelen, maar niet open staat voor de tegenwoordige waarheid!

“In elke eeuw is er een nieuwe ontwikkeling van waarheid, een boodschap van God aan de mensen in die generatie. De oude waarheden zijn alle van belang; nieuwe waarheden staan niet los van de oude, maar ontvouwen deze. Pas als oude waarheden begrepen worden, kunnen wij de nieuwe verstaan. Toen Christus aan zijn discipelen de waarheid van zijn opstanding wilde openbaren, begon Hij bij Mozes en de profeten, en legde hun uit wat in al de Schriften op Hem betrekking had. (Luc. 24: 27) Maar het licht dat straalt in het ontvouwen van de waarheid verheerlijkt het oude. Wie het nieuwe verwerpt of veronachtzaamt, bezit niet werkelijk het oude. Voor hem verliest het zijn vitale kracht en wordt het een levenloze vorm.”

“Er zijn mensen die beweren dat zij de waarheden van het Oude Testament geloven en leren, terwijl zij het Nieuwe verwerpen. Maar door te weigeren om de leer van Christus aan te nemen laten zij zien dat zij niet geloven wat de aartsvaders en de profeten hebben gezegd. “Indien gij Mozes geloofde”, zei Christus, “zoudt gij ook Mij geloven, want hij heeft van Mij geschreven.” (Joh. 5:46) Daarom ligt er geen werkelijke kracht in hun leer, ook niet in die van het Oude Testament.” COL, 127 – 128

En zo is er niets nieuws onder de zon. In alle eeuwen claimt Gods volk te wandelen in de wegen van de Heer en in de wegen van hun vaderen (de wet en de profeten). Echter door het verwerpen van de tegenwoordige waarheid, de boodschap tot de tegenwoordige generatie, laten ze zien dat ze in werkelijkheid niet in de oude waarheden geloven. Ze falen de test en gaan verloren als ze zich niet bekeren.

“De Heer heeft het zo geregeld dat onze standpunten getest zullen worden, zodat we de noodzaak zullen inzien van het nauwkeurig onderzoeken van de Schriften om te zien of we werkelijk in het geloof staan of niet. Velen die beweren de waarheid te geloven zijn in alle gerustheid neergestreken, zeggende, “Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geen dings gebrek.” {CW 36.1}