Tegenwoordige waarheid, een test!

De Schriften worden voor Gods volk voortdurend verder geopend. Er is altijd, en er zal altijd een waarheid zijn die speciaal van toepassing is op iedere generatie. De boodschap aan Noach gegeven was tegenwoordige waarheid voor die tijd; en als de mensen deze boodschap hadden aangenomen, dan zouden ze bewaard gebleven zijn voor het drinken van de wateren van de vloed. Stelt u zich eens voor dat een groep mensen vandaag de dag zou zeggen: “Wij hebben alle waarheden die onze vaderen hadden; wij hebben geen behoefte aan meer waarheden,” en God zou hen een boodschap zenden zoals hij deed voor Ninevé. Wat zou het resultaat zijn? – Gelijk aan dat van de Ninevieten als ze zich niet bekeerd zouden hebben. Een oordeel was uitgesproken over hen, maar hun berouw redde hen. Wij zouden dankbaar moeten zijn met een God die zich van het dreigende kwaad laat bekeren, wanneer de dwalenden in oprecht berouw tot hem keren.” RH, 29 juni, 1886 par. 9

Zo mogen we veronderstellen dat God ook in onze tijd een waarheid heeft die speciaal op onze generatie van toepassing is, want God veranderd niet. Onderzoekt uzelf in hoeverre u onderdeel bent van de mensen die claimen in alle waarheden van hun vaderen te wandelen, maar niet open staat voor de tegenwoordige waarheid!

“In elke eeuw is er een nieuwe ontwikkeling van waarheid, een boodschap van God aan de mensen in die generatie. De oude waarheden zijn alle van belang; nieuwe waarheden staan niet los van de oude, maar ontvouwen deze. Pas als oude waarheden begrepen worden, kunnen wij de nieuwe verstaan. Toen Christus aan zijn discipelen de waarheid van zijn opstanding wilde openbaren, begon Hij bij Mozes en de profeten, en legde hun uit wat in al de Schriften op Hem betrekking had. (Luc. 24: 27) Maar het licht dat straalt in het ontvouwen van de waarheid verheerlijkt het oude. Wie het nieuwe verwerpt of veronachtzaamt, bezit niet werkelijk het oude. Voor hem verliest het zijn vitale kracht en wordt het een levenloze vorm.”

“Er zijn mensen die beweren dat zij de waarheden van het Oude Testament geloven en leren, terwijl zij het Nieuwe verwerpen. Maar door te weigeren om de leer van Christus aan te nemen laten zij zien dat zij niet geloven wat de aartsvaders en de profeten hebben gezegd. “Indien gij Mozes geloofde”, zei Christus, “zoudt gij ook Mij geloven, want hij heeft van Mij geschreven.” (Joh. 5:46) Daarom ligt er geen werkelijke kracht in hun leer, ook niet in die van het Oude Testament.” COL, 127 – 128

En zo is er niets nieuws onder de zon. In alle eeuwen claimt Gods volk te wandelen in de wegen van de Heer en in de wegen van hun vaderen (de wet en de profeten). Echter door het verwerpen van de tegenwoordige waarheid, de boodschap tot de tegenwoordige generatie, laten ze zien dat ze in werkelijkheid niet in de oude waarheden geloven. Ze falen de test en gaan verloren als ze zich niet bekeren.

“De Heer heeft het zo geregeld dat onze standpunten getest zullen worden, zodat we de noodzaak zullen inzien van het nauwkeurig onderzoeken van de Schriften om te zien of we werkelijk in het geloof staan of niet. Velen die beweren de waarheid te geloven zijn in alle gerustheid neergestreken, zeggende, “Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geen dings gebrek.” {CW 36.1}