Studenten der profetie? Hoezo?

Studenten der profetie? Hoezo?

Ooit gedacht dat de Heer het wel prima vindt dat u wat minder studie verricht dan anderen, omdat u denkt dat zij belangrijkere posities bekleden dan u? Of omdat u uzelf niet zo intelligent acht als anderen. Of omdat uw omstandigheden zo zwaar zijn dat het voor u niet mogelijk is Gods Woord grondig, diepgaand en zelfstandig te onderzoeken? Of u denkt dat het wel voldoende is als u alleen studeert samen met anderen op de lokale Bijbelstudiegroep, of alleen als u tezamen met uw echtgenoot of echtgenote bent ?

We graven een valkuil voor onszelf als dat onze gedachten zijn. Want iedereen is individueel geroepen om studenten der profetie te zijn. En niemand kan zich excuseren zich deze waarheden niet eigen te maken:

“Wat de intellectuele ontwikkeling van iemand ook mag zijn, laat hem geen moment denken dat er geen noodzaak is voor een grondig en voortdurend onderzoek van de Schriften voor meer licht. Als een volk worden we individueel geroepen om studenten der profetie te zijn.” {5T, 708}

“Er zijn er velen die hun verstandelijke vermogens niet op de proef hebben gesteld en die geen ervaring hebben hun vermogens tot het uiterste toe in te zetten om er achter te komen wat waarheid is.” {RH, June 4, 1889}

“De waarheid en de heerlijkheid van God zijn onscheidbaar; het is onmogelijk, met de Bijbel binnen handbereik, God te eren met onjuiste standpunten. Velen beweren dat het niet uitmaakt wat iemand gelooft, zolang hij maar een goed leven leidt. [] Als licht en waarheid binnen ons bereik zijn en we negeren het voorrecht het te mogen horen of zien, dan verwerpen we het; we verkiezen dan duisternis boven het licht.” {GC 597.2}

Ieder individu, man of vrouw, oud en jong, heeft Gods Woord binnen handbereik. Een ieder heeft de Geest der Profetie binnen handbereik, in boeken dan wel via CD-rom of app, of via het Internet. Een ieder heeft toegang tot de waarheid van de derde engel zoals deze verkondigd wordt door de boodschappers van deze tijd. Niemand heeft een excuus deze zaken te “negeren”. Want doen we dat, “dan verwerpen we het; we verkiezen dan duisternis boven het licht”.

“In deze tijd stuurt de Heer Zijn dienaren niet met een alledaagse boodschap, maar met speciale waarheden die voor de gelovigen moeten worden gebracht van elk klasse en van iedere taal. Velen van onze gemeenteleden hebben zich nooit volledig in het zekere woord der profetieën verdiept en begrijpen niet de feiten die ons gemaakt hebben tot wat we zijn. Een ieder zou zijn verstandelijke vermogens tot het uiterste moeten brengen, om de verschillende fasen van de tegenwoordige waarheid duidelijk te kunnen begrijpen. En met name deze onderwerpen van de profetieën die ons geopenbaard werden toen de boodschap van Christus’ spoedige wederkomst voor het eerst werd aangekondigd.” {RH, April 2, 1908}

Zuster White roept ons op om die profetieën te bestuderen die in 1840-1844 werden verkondigd, namelijk “toen de boodschap van Christus’ spoedige wederkomst voor het eerst werd aangekondigd”. En ze noemt deze boodschap “speciale waarheden”.

Maar waarom deze zaken bestuderen en verkondigen. Waarom niet gewoon de sabbat verkondigen, gerechtigheid door geloof en de gezondheidsboodschap? Waarom specifiek deze profetieën die toen verkondigd werden? Omdat de verkondiging van specifiek deze boodschap zal aanzwellen tot de luide roep van de derde engel.

Alle boodschappen die van 1840-1844 zijn gegeven, moeten nu met kracht worden verkondigd, want velen mensen hebben hun houvast verloren. Deze boodschappen moeten naar alle gemeenten worden gebracht.
Christus zei: “…uw ogen zijn zalig, omdat zij zien, en uw oren, omdat zij horen. Want voorwaar zeg Ik u, dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien de dingen, die gij ziet, en hebben [ze] niet gezien; en te horen de dingen, die gij hoort, en hebben [ze] niet gehoord.” Mattheüs 13:16-17. Zalig (blessed) zijn de ogen, die gezien hebben wat in 1843 en 1844 is gebeurd.
De boodschap werd gegeven. En er mag geen twijfel zijn deze boodschap te herhalen, want de tekenen der tijden vervullen zich; het afsluitende werk moet worden gedaan. Een groot werk zal in korte tijd worden gedaan. Een boodschap zal spoedig klinken, op God’s aanwijzingen, dat tot een luide roep zal aanzwellen. Dan zal Daniël opstaan in zijn lot en zijn getuigenis geven.” {21MR 437}

En door wie zal deze boodschap dan worden gegeven? Door hen die geheiligd zijn door de waarheid en dus het zegel van God hebben ontvangen.

“Het werk van de Heilige Geest is de wereld te overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. De wereld kan alleen gewaarschuwd worden door te zien op hen die de waarheid geloven en daardoor geheiligd zijn, die handelen vanuit hoge en heilige beginselen, en op een verheven wijze, de scheidingslijn laten zien tussen hen die de geboden van God gehoorzamen en zij die ze met voeten vertreden. De heiliging door de Geest toont het verschil tussen hen die het zegel van God hebben en zij die de valse rustdag houden. Wanneer de test komt, zal het overduidelijk gemaakt worden wat het merkteken van het beest is. Het is het houden van de zondag. Zij die nadat zij de waarheid gehoord hebben volharden in het heiligen van deze dag, dragen het teken van de mens der zonde, die meende de tijd en de wet te veranderen.” {BTS, December 1, 1903 par. 6}

“Zodra het volk van God is verzegeld in hun voorhoofden; (en het is geen zegel of merkteken dat gezien kan worden, maar een verankering in de Waarheid, zowel verstandelijk als geestelijk, zodat ze niet kunnen wankelen). Zodra Gods volk verzegeld en voorbereid is voor de schudding, zal het komen.” {4BC, 1161.6}

In de laatste generatie van deze wereldse geschiedenis zal Gods volk volledig verankerd staan in al de Waarheid die God aan Zijn volk geopenbaard heeft zodat ze niet zullen wankelen, zodat God hen kan gebruiken het laatste grote werk te doen. Het bestuderen van de waarheid resulteert in de geestelijke verankering en heiliging van het karakter.

Waarom is dat nodig? Omdat de grootste crisis aller tijden voor de deur staat.

We kunnen nog zo goed voorbereid zijn op de crisis die voor ons ligt. We kunnen elke dag onze Bijbel lezen, in gebed zijn, ons praktisch voorbereiden door de steden te verlaten en de gezondheidsboodschap in praktijk te brengen. Maar toch bestaat het dat u daardoor de waarheid niet kent en u onvoorbereid de crisis binnengaat.

“En gij zult ook voor stadhouders en koningen om Mijnentwil worden gebracht, tot een getuigenis tegen hen en de heidenen”. Matthew 10:18. De tijd is niet ver weg als het volk van God zal worden opgeroepen om hun getuigenis voor de oversten der aarde te geven. Niet één op de twintig heeft ook maar enig besef met welke snelheid we afstevenen in de richting van de grootste crisis uit onze geschiedenis. Er is geen tijd voor ijdelheid, voor lichtzinnigheid en onbeduidende woorden, of om ons bezig te houden met onbelangrijke zaken.
“Koningen, presidenten en geleerde mannen zullen van u horen via onze vijanden en uw geloof en karakter zullen verkeerd worden afgeschetst. Maar zij die ten onrechte zijn beschuldigd zullen dan de gelegenheid krijgen om in het bijzijn van hun aanklagers zichzelf te verdedigen. Zij zullen het voorrecht hebben om het licht te brengen voor hen die de grote mannen der aarde worden genoemd. En indien u de Bijbel bestudeerd heeft, en als u gereed bent om een antwoord te geven aan een iegelijk die u vraagt naar de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vreze, dan zullen uw vijanden niet in staat zijn uw wijsheid tegen te spreken.
U heeft nu de gelegenheid om grootse intellectuele bekwaamheid te verkrijgen door de studie van het Woord van God. Maar als u te lui bent, en niet te diep wil graven in de mijnen van waarheid, zult u niet klaar zijn voor deze crisis die snel op ons af komt. O, dat u toch zou beseffen dat elk moment zéér kostbaar is. Maar als u leeft van elk woord uit de mond van God, zult u niet onvoorbereid zijn.
U weet niet wanneer er op u een beroep gedaan zal worden om uw getuigenis van de waarheid te geven. Velen zullen moeten verschijnen in de rechtbanken; Sommigen zullen moeten verschijnen voor koningen en voor de geleerden van de aarde om verantwoording af te leggen voor hun geloof. Degenen die slechts een oppervlakkig begrip van de waarheid hebben zulllen niet in staat zijn de Schrift duidelijk uiteen te zetten en duidelijke en concrete redenen te geven voor hun geloof. Zij zullen verward raken en zullen niet die werklieden zijn die zich niet hoeven te schamen. Laat niemand denken dat hij niet hoeft te studeren, omdat hij toch niet hoeft te preken vanaf het kansel. U weet niet wat God van u zal vereisen.{Mar 253,1-5}

Nu niet op de hoogte zijn van al de tegenwoordige waarheid is dodelijk ten tijde van de zondagswet crisis. U zult onzeker worden over uw geloof als er gevraagd wordt verantwoording van uw geloof af te leggen. U zult “verward raken” door de argumenten die tegen u zullen worden gebruikt en u zult zo niet in staat zijn een dienstknecht van God te zijn in deze laatste uren van deze aardse geschiedenis. En dat is nu net waar u en ik voor geroepen zijn.

DEB-ministries spoort iedere ZDAdventist aan om zich volledig aan de Heer en Zijn Woord over te geven en de studie aan te vangen. “Staat op de wegen, en ziet toe, en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg zij, en wandelt daarin; zo zult gij rust vinden voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij zullen daarin niet wandelen.” (Jeremia 6:16)

Wilt u die rust niet vinden? Wat is die rust? Het is “de verkwikking van het aangezicht des Heeren”.

Jesaja 28:12 “Tot dewelken Hij gezegd heeft: Dit is de rust, geeft den moeden rust, en dit is de verkwikking; doch zij hebben niet willen horen. Zo zal hun het woord des HEEREN zijn; gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig; opdat zij heengaan, en achterwaarts vallen, en verbreken, en verstrikt en gevangen worden.”

“In die tijd zal de Late Regen, of de verkwikking van het aangezicht des Heren, komen.” (Hand. 3:19) {EW 86}

“Ik zag, dat niemand de “verkwikking” (Handelingen 3:19) kan krijgen, tenzij men de overwinning behaalt over iedere lievelingszonde, over hoogmoed, zelfzucht, liefde tot de wereld, en over ieder verkeerd woord en iedere verkeerde daad. Wij moeten dus nader en nader tot de Heer komen en ernstig die voorbereiding zoeken, die ons in staat zal stellen om staande te blijven in de veldslag van de dag des Heren. ” – EW 71 (1851)

De rust is de verkwikking, en is de late regen. En deze late regen boodschap komt tot onsregel op regel”, “line upon line”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *