6/6. Herstel van het ware fundament

Herstel van het ware fundament

Om staande te kunnen blijven in de “tijd der benauwdheid, zoals die er nog nooit was”, een tijd waarin elke leer die we, als Zevende-dags Adventisten hebben, ernstig bekritiseerd zal worden, wanneer rijkdom, intelligentie en geleerdheid zich verenigen om Gods volk te behandelen met minachting – dan moeten Adventisten hun geloofservaring gebouwd hebben op een stevig onverwoestbaar platform van fundamentele waarheid (5 Testimonies 450,451, 716). “Want niemand kan een ander fundament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus” (1 Korinthe 3:11).

De Bijbel wijst naar een werk van herstel in onze dagen:

En die uit u voortkomen, zullen bouwen de oude verwoeste plaatsen; de fondamenten, van geslacht tot geslacht verwoest, zult gij oprichten; en gij zult genaamd worden: Die de bressen toemuurt, die de paden weder opmaakt, om te bewonen.” (Jesaja 58:12)

Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten, en Ik zal haar reten vertuinen, en wat aan haar is afgebroken, weder oprichten, en zal ze bouwen, als in de dagen van ouds;” (Amos 9:11)

Dit is het werk van het overblijfsel. In de dagen van Christus was er een overblijfsel dat de banier van het ware geloof en tegenwoordige waarheid verhief. Het overblijfsel van toen stond op het fundament van de profetieën van het oude Testament. Dit overblijfsel herkende in Christus de vervulling van de profetieën over de Messias. Zo waren zij voorbereid om Zijn instructies te ontvangen om te vluchten uit Jeruzalem toen de Romeinse legers de stad omsingelden (Mattheüs 24:15-18). Het is het getuigenis van de Geest der Profetie dat ervoor zorgde dat niet één van deze mensen omkwam in de verwoesting die snel volgde (Great Controversy 1888, 30)

De Schrift stelt een belangrijke vraag in Psalm 11:3, “Als de fundamenten verwoest worden, wat kan de rechtvaardige dan doen?” (KJV) Het antwoord wordt gegeven in het 58e hoofdstuk van Jesaja: ‘Herstel ze!’ Zij die staande zullen blijven tijdens de Zondagswet zullen “de bressen” die gemaakt zijn in de muur van waarheid dichtmaken. Zij zullen staan op het fundament van de eerste, tweede en derde engelenboodschap, zoals zij opgetekend staan op de kaarten van 1843 en 1850. Zo zullen zij voorbereid zijn om de tegenwoordige waarheid te begrijpen en te verkondigen, en hun karakters voor te bereiden om staande te blijven in een tijd van moeilijkheden zoals die er nog nooit was.

Moge wij deel daarvan zijn.

DEB-ministries