3/9. De late regen is een boodschap

De late regen is een boodschap

De late regen is het uitstorten van Gods Geest; maar het wordt gecommuniceerd door boodschappen uit Gods Woord. Deuteronomium vergelijkt het met Gods leer:

1 “Neig de oren, gij hemel, en ik zal spreken; en de aarde hore de redenen mijns monds. 2 Mijn leer druipe als een regen, mijn rede vloeie als een dauw; als een stofregen op de grasscheutjes, en als druppelen op het kruid.” (Deuteronomium 32: 1-2)

Salomo beschrijft Gods handelen in het uitstorten van Zijn Geest als het bekend maken van Zijn woorden aan Zijn mensen:

23 “Keert u tot Mijn bestraffing; ziet, Ik zal Mijn Geest ulieden overvloediglijk uitstorten; Ik zal Mijn woorden u bekend maken.” (Spreuken 1:23)

Lees Jesaja 55:10-11:

10 “Want gelijk de regen en de sneeuw van den hemel nederdaalt, en derwaarts niet wederkeert; maar doorvochtigt de aarde, en maakt, dat zij voortbrenge en uitspruite, en zaad geve den zaaier, en brood den eter; 11 Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot Mij wederkeren; maar het zal doen, hetgeen Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe Ik het zende.”

Het 28e hoofdstuk van Jesaja laat ons ook dit principe zien, wanneer het zegt dat de “verkwikking”, wat de late regen is, gecommuniceerd wordt door het Woord van God “regel op regel” (KJV: “line upon line”) en “gebod op gebod” te brengen. (Jesaja 28:9-13, Handelingen 3:19, Great Controversy 611).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *