Geen tijd te verliezen

“Binnenkort zullen ernstige moeilijkheden onder de natiën ontstaan, moeilijkheden die niet zullen ophouden voordat Jezus komt. Als nooit tevoren dienen wij samen te komen, Hem dienend die Zijn troon gevestigd heeft in de hemelen en wiens koninkrijk heerst over alles. God heeft Zijn volk niet verlaten en onze kracht ligt daarin Hem niet te verlaten.
De oordelen van God zijn op aarde. Oorlogen en geruchten van oorlogen, vernielingen door vuur en watervloeden, zeggen duidelijk dat de tijd der benauwdheid, die tot aan het einde toe zal toenemen, heel dichtbij is. We hebben geen tijd te verliezen. De wereld wordt door een geest van oorlog in beroering gebracht. De profetieën van het elfde hoofdstuk van Daniël hebben bijna hun uiteindelijke vervulling bereikt.” {RH, November 24, 1904 par. 8} {Maranatha, 15 juni)

Soon grievous troubles will arise among the nations.–trouble that will not cease until Jesus comes. As never before, we need to press together, serving him who has prepared his throne in the heavens, and whose kingdom ruleth over all. God has not forsaken his people, and our strength lies in not forsaking him. {RH, November 24, 1904 par. 7}
The judgments of God are in the land. The wars and rumors of wars, the destruction by fire and flood, say clearly that the time of trouble, which is to increase until the end, is very near at hand. We have no time to lose. The world is stirred with the spirit of war. The prophecies of the eleventh of Daniel have almost reached their final fulfilment. {RH, November 24, 1904 par. 8}

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *