Profetische Sleutels

De eerste videoserie van DEB-ministries is een feit: Profetische Sleutels.

 • 1. Gods gemeente in de laatste dagen
 • 2. De late regen is een boodschap
 • 3. Hoe herkennen we de late regen?
 • 4. Alfa en Omega - deel 1
 • 5. Alfa en Omega - deel 2
 • 6. Line upon line
 • 7. De geschiedenis herhaalt zich
 • 8. Millerieten geschiedenis herhaalt zich
 • 9. De fundamenten
 • 10. De oude paden
 • 11. Het Eeuwig Evangelie
 • 12. De Hervormingsbeweging van Ezra & Nehemia
 • 13. De Hervormingsbeweging van Christus
 • 14. De Hervormingsbeweging van Mozes
 • 15. De Hervormingsbeweging van Noach
 • 16. De Hervormingsbeweging van Elia
 • 17. De Hervormingsbeweging van de Millerieten - deel 1
 • 18. De Hervormingsbeweging van de Millerieten - deel 2
 • 19. De Hervormingsbeweging van de 144 000 - deel 1
 • 20. De Hervormingsbeweging van de 144 000 - deel 2

Samengevat willen we u in deze serie het volgende vertellen:

Zevende-dags Adventisten zijn door God uitverkoren als een eigen volk, afgescheiden van de wereld. Met de pikhouweel van de waarheid heeft Hij hen uit de steengroeve van de wereld gehakt en hen aan Zich verbonden. Hij heeft hen tot Zijn vertegenwoordigers gemaakt en heeft hen geroepen Zijn gezanten te zijn in de laatste fase van het verlossingswerk. De grootste rijkdom aan waarheid die ooit aan stervelingen is toevertrouwd, de meest plechtige en ernstige waarschuwingen, die ooit door God aan mensen zijn gezonden, zijn aan hen gegeven: zij moeten die aan de wereld doorgeven.” – {7T 138} (1902)

Zevende-dags Adventisten zijn met een speciale bedoeling in de wereld geplaatst als wachters en lichtdragers. Aan hen is de opdracht gegeven, de laatste waarschuwing te brengen aan een wereld die verloren gaat. Er straalt schitterend licht uit het Woord van God op hen. Ze hebben een opdracht gekregen, die heel plechtig en belangrijk is: de verkondiging van de boodschappen van de Eerste, Tweede en Derde Engel. Geen andere taak is zó belangrijk. Ze mogen hun aandacht door niets anders laten opslokken.” – 9T 19 (1909)

Maar helaas leren we dat Gods volk zich in een treurige situatie begeeft.

De gemeente heeft gefaald, jammerlijk gefaald, in het voldoen aan de verwachtingen van haar Verlosser. En toch trekt de Heer Zich niet van Zijn volk terug. Hij verdraagt hen nog, niet omdat er in hen goedheid te vinden is, maar opdat Zijn naam niet onteerd zal worden voor de vijanden van waarheid en gerechtigheid; en opdat de helpers van satan niet zullen kunnen juichen over de ondergang van het volk van God. Hij heeft hun eigenzinnigheid, hun ongeloof en hun dwaasheid lange tijd verdragen. Hij heeft hen met wonderlijk geduld en medelijden getuchtigd. Als zij naar Zijn onderwijs willen luisteren, zal Hij hun verkeerde neigingen wegdoen, hen verlossen met eeuwig heil, en hen tot een eeuwig monument maken van de macht van Zijn genade.” – ST 13 november 1901

En dus hebben we een opwekking nodig:

“De grootste en meest ernstige behoefte die wij nodig hebben is een opwekking van ware vroomheid. Daarnaar streven, moet ons belangrijkste werk zijn.” {1SM 121}

Deze opwekking wordt in de Bijbel ook wel vergeleken met de Late Regen:

“Tegen het einde van de oogst op deze aarde is een bijzondere gave van geestelijke genade beloofd. Deze zal de gemeente voorbereiden op de komst van de Zoon des mensen. Deze uitstorting van de Geest wordt vergeleken met de late regen.” – {AA 55} (1911)

De Late Regen is een boodschap, namelijk de oordeelsboodschap van de engel van Openbaring 18.

De late regen zal op Gods volk vallen. Een machtige engel zal neerdalen vanuit de hemel, en de gehele aarde zal met zijn heerlijkheid verlicht worden.” {RH, April 21, 1891}

Maar we weten ook dat het oordeel bij Gods volk begint:

1 Petrus 4:17; “Want het is de tijd, dat het oordeel beginne van het huis Gods; en indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen, die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?”

Deze oordeelsboodschap komt dus eerst tot Gods volk en is gelijk aan de uitstorting van de Late Regen. Het is dus van eeuwigheidsbelang dat wij de boodschap die God tot Zijn volk zend ook daadwerkelijk herkennen. De geschiedenis leert ons echter dat als God boodschappers zend en een boodschap tot Zijn volk zend, dat deze boodschap verworpen wordt en de boodschappers vervolgd worden. De boodschap van de Late Regen zal een vals licht genoemd worden.

“In de gemeenten [van Zevende-dags Adventisten] zal een geweldige manifestatie komen van Gods macht. Maar die komt niet over de mensen, die zich niet voor de Heer hebben verootmoedigd en de deur van hun hart hebben geopend door belijdenis van hun zonden en door berouw. Zij zullen in hun blindheid in die manifestatie van macht, die de aarde verlicht met Gods heerlijkheid, alleen maar iets gevaarlijks zien, iets waar ze bang van worden. Ze zullen zich sterk maken en zich ertegen verzetten. Omdat de Heer niet volgens hun verwachtingen en ideeën werkt, gaan ze het werk tegen. Ze zeggen: “Waarom zouden wij de Geest van God niet herkennen, terwijl we al zoveel jaar in het werk staan?” – {RH Extra, 23 december 1890}

Deze serie geeft u Profetische Sleutels om Gods Woord te ontzegelen en de Bijbel te verstaan zoals deze verstaan dient te worden. We dienen de Bijbel te bestuderen zoals de allereerste pioniers van onze gemeente dit deden.

“Degenen die betrokken zijn in de verkondiging van de derde engelenboodschap, doorzoeken de Schriften volgens dezelfde methode zoals vader Miller dat deed. {Review and Herald, 25 november 1884}

“Wij zouden voor onszelf moeten weten wat het christelijk geloof betekent, wat waarheid is, wat het geloof is dat wij ontvingen, wat de Bijbelregels zijn – de regels die door de hoogste autoriteit aan ons zijn gegeven.” {The 1888 Materials, 403}

Verder leren we dat Gods Woord ons talloze handsvatten geeft in het verstaan van Zijn Woord.

 1. Hij verklaart het einde door het begin
 2. Er iets niets nieuws onder de zon
 3. Nieuwe waarheden staan niet los van de oude
 4. God is de Alpha en de Omega
 5. … het begin en het einde
 6. … de eerste en de laatste
 7. De geschiedenis herhaalt zich
 8. Alle profeten spraken meer voor onze tijd, dan voor hun tijd
 9. Eerste het natuurlijke, dan het geestelijke
 10. Geen derde engelenboodschap, zonder de eerste en de tweede

Etc.. etc.. velen beginselen kunnen we daar aan toevoegen. En als we al deze principes bij elkaar voegen en samenbrengen tot één beginsel, dan leren deze dingen ons dat God in Zijn late regen boodschap ‘Line upon line’, ‘Regel op regel’ tot ons spreekt. Profetische lijn, op profetische lijn: zo komt God in deze dagen tot ons. Dit is de boodschap die Zijn volk moet herkennen, ontvangen, aannemen en verkondigen.

“Wij moeten een zodanige kennis van de Schriften hebben, dat wij de lijnen in de profetie kunnen vinden en volgen en de details begrijpen die ons door de profeten, door Christus en de apostelen worden gegeven; zodat wij niet onwetend zijn, maar dat wij in staat zijn om te zien dat het einde nadert, zodat met verhoogde ijver en inzet, we elkaar tot trouw, vroomheid en heiligheid mogen aansporen.” {Review and Herald, 31 juli 1888}

En laat dat nu precies dat gene zijn wat Jesaja ons leert:

Jesaja 28:9-12; Wien zou Hij dan de kennis leren, en wien zou Hij het gehoorde te verstaan geven? Den gespeenden van de melk, den afgetrokkenen van de borsten. Want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, (KJV: line upon line) hier een weinig, daar een weinig. Daarom zal Hij door belachelijke lippen, en door een andere tong tot dit volk spreken; Tot dewelken Hij gezegd heeft: Dit is de rust, geeft den moeden rust, en dit is de verkwikking; doch zij hebben niet willen horen.

Deze serie wil u laten zien dat net als de Joden de Bijbel bestudeerden om de komst van de beloofde Messias te zien komen, maar de Messias niet herkende toen Hij onder hen wandelde, zo nu de Zevende-dags Adventisten hun Bijbel bestuderen om te weten over de tijden van de Late Regen en het brengen van de Luide Roep, maar zij niet zien dat de Late Regen reeds in hun midden is. Zoals Jezus niet herkent werd als de Messias door het Oude Israël, zo wordt de Late Regen niet herkend door het Moderne Israël. Het verwerpen van Christus werd de ondergang van het Joodse natie, zo zal de verwerping van de Late Regen boodschap de ondergang van Zevende-dags Adventisten betekenen.

Deze ondergang is niet nodig, maar wordt wel realiteit als we ons niet heel spoedig bekeren van onze dwaasheid en halsstarrigheid:

Hij heeft hun eigenzinnigheid, hun ongeloof en hun dwaasheid lange tijd verdragen. Hij heeft hen met wonderlijk geduld en medelijden getuchtigd. Als zij naar Zijn onderwijs willen luisteren, zal Hij hun verkeerde neigingen wegdoen, hen verlossen met eeuwig heil, en hen tot een eeuwig monument maken van de macht van Zijn genade.” – ST 13 november 1901

DEB-ministries