Welkom


Welkom bij “Declaring the End from the Beginning – ministries”.

Het doel van deze website is te voorzien in materiaal voor Zevende-dags Adventisten die hongeren en dorsten naar het Woord der gerechtigheid; de tegenwoordige waarheid van de derde engel.

Wij verkondigen de sluiting van de genadedeur voor Zevende-dags Adventisten bij de zondagswet en de bezoeking van Gods volk door Christus sinds 9/11 (Lukas 19:11) en trachten broeders en zusters in de ZDA-gemeente die de tegenwoordige waarheid lief hebben te helpen in de voorbereiding op de verkondiging van Middernachtelijke Roep van Mattheus 25 in samenhang met de drie-engelen boodschap van Openbaring 14: 6-12.

Gezien het feit dat wij in de laatste generatie van deze wereldse geschiedenis leven, bereid God een volk voor binnen zijn laatste gemeente om de bazuin eerst in Sion te blazen voordat de genadedeur voor hen sluit bij de spoedig naderende zondagswet, alvorens de roep tot de 11de-uur werkers zal worden gebracht.

Jesaja 46:9-10  “Gedenkt der vorige dingen van oude tijden af, dat Ik God ben, en er is geen God meer, en er is niet gelijk Ik; Die van den beginne aan verkondigt het einde, en van ouds af die dingen, die nog niet geschied zijn; Die zegt: Mijn raad zal bestaan, en Ik zal al Mijn welbehagen doen.”

Handelingen 3:19  “Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren”

Hosea 6:1-3  “Komt en laat ons wederkeren tot den HEERE, want Hij heeft verscheurd, en Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, en Hij zal ons verbinden. Hij zal ons na twee dagen levend maken; op den derden dag zal Hij ons doen verrijzen, en wij zullen voor Zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen, om den HEERE te kennen; Zijn uitgang is bereid als de dageraad; en Hij zal tot ons komen als een regen, als de spade regen en vroege regen des lands.”

Lukas 21:29-32  “En Hij zeide tot hen een gelijkenis: Ziet den vijgeboom, en al de bomen. Wanneer zij nu uitspruiten, en gij dat ziet, zo weet gij uit uzelven, dat de zomer nu nabij is. Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet, dat het Koninkrijk Gods nabij is. Voorwaar Ik zeg u, dat dit geslacht geenszins zal voorbijgaan, totdat alles zal geschied zijn.”

Mattheus 23:36-38  “Voorwaar zeg Ik u: Al deze dingen zullen komen over dit geslacht. Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn! hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugels; en gijlieden hebt niet gewild. Ziet, uw huis wordt u woest gelaten.”

Mattheus 25:6-12  “En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet! Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen. … en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: Heer, heer, doe ons open! En hij, antwoordende, zeide: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet.

“En gij Kapernaum [Zevende-dags Adventisten, die groot licht ontvangen hebben], die tot de hemel toe zijt verhoogd [in voorrrechten] gij zult tot de hel toe nedergestoten worden.” Mattheus 11:23 {RH, Augustus 1, 1893}

Openbaring 16:15 Ziet, Ik kom als een dief. Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele, en men zijn schaamte niet zie.”

DEB-ministries